Swedish/Scandinavian Languages

This specialisation subject requires proficiency in Swedish.

Du som siktar på en examen med inriktning på svenska/nordiska språk möter forskningsmiljöer som spänner över ett brett område, både vad gäller undersökta språkliga varieteter och tillämpade teorier och metoder. Studier av svenskan dominerar, men även andra nordiska och germanska språk behandlas. Här finns en aktiv forskningsmiljö om språksystemet utifrån olika forskningsinriktningar (t.ex. generativ grammatik, funktionell lingvistik, semantik och olika inriktningar inom svenska som andraspråk). På senare år har kompetensen om och intresset för gränssnitten mot informationsstruktur och prosodi stärkts. Också miljön för forskning om språkbruk i skola och samhälle är livaktig och forskning bedrivs utifrån flera teoretiska inriktningar (t.ex. textlingvistik, kritisk diskursanalys, sociolingvistik, kommunikationsetnografi och översättningsteorier). Inom båda dessa övergripande forskningsmiljöer finns ett intresse för såväl samtida som historiska perspektiv.

De obligatoriska ämneskurserna omfattar grammatisk teori, textteori med särskilt fokus på textlingvistik, genreteorier och metaforanalys samt språkförändring och de nordiska språkens historia och släktskapsrelationer, där också nyare teorier om språkvariation och språkförändring inkluderas. I kursläsningen förutsätts att du har goda kunskaper om och omfattande språkfärdighet i just svenska.

Obligatoriska ämneskurser

Svenska/Nordiska språk

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2023-12-08