lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som andraspråk

FFU-ansvarig, Svenska som andraspråk

Jag är docent och lektor i svenska. Under läsaret 2019-2020 undervisar jag i textanalys, språksociologi, vetenskaplig metod och handleder uppsatser.

2015-2018 arbetade jag halvtid med forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård (MEPAC). Jag även ett stort intresse för sociolingvistik: Nyligen avslutade jag tillsammans med David Håkansson projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Från våren 2019 är jag även forsknings- och forskarutbildningsansvarig vid svenskämnena och nordiska språk.

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården.

2015–2018 deltog jag i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård, MEPAC.

Tillsammans med David Håkansson jag även genomfört projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov, som resulterade i boken Ord på prov (2017). 

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (7 st)
Rapporter (3 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Anna W Gustafsson

Universitetslektor, docent
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

FFU-ansvarig
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_w.gustafssonnordlund.luse

Telefon 046–222 98 46

Rum SOL:L317

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk