Forskning

På SOL finns två starka forskningsperspektiv, ett språkvetenskapligt och ett litteratur- och kulturvetenskapligt, men det existerar också bryggor mellan dessa, liksom det finns förbindelser mellan dem och verksamheter vid andra fakulteter inom Lunds universitet och vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt. SOL är resultatet av en sammanslagning av institutioner i före detta Språk- och litteraturvetenskapliga sektionen inom Humanistiska fakulteten. De förutvarande institutionerna administrerade tillsammans nära trettio ämnen och det är denna rika flora av ämnen som nu utgör SOL:s gemensamma ansvarsområde.

Forskning

Forskning bedrivs såväl av disputerade forskare som av forskarstuderande. Några typiska exempel på pågående forskning är projekten Teoretisk och experimentell jämförande skandinavisk syntax och Filmen och den svenska välfärdsstaten, där det ena har ett språkvetenskapligt perspektiv, medan det andra ett kulturvetenskapligt. I övrigt bedrivs forskning kring alla tänkbara ämnen kopplade till språk och litteratur. De externt finansierade forskningsprojekten finns presenterade på en särskild sida. Vid SOL bedrivs även forskning med intern finansiering, med sk fakultetsmedel. Denna verksamhet redovisas tillsvidare på forskarnas egna hemsidor. Forskningen presenteras och diskuteras löpande vid de seminarieserier som arrangeras av de två forskarkollegierna, liksom vid de forskarseminarier som är knutna till respektive ämne eller ämnesgrupp.

Forskarutbildning

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen man kan få. Den svenska doktorsexamen är på 240 poäng. Utbildningen fram till doktorsexamen ska normalt ta fyra år vid studier på heltid. I praktiken tar det ibland längre tid. I utbildningen ingår dels läskurser, dels arbete med avhandlingen och samarbete med handledaren. Denna forskningsuppgift ska resultera i en vetenskaplig avhandling – doktorsavhandlingen.

Organisation

Forsknings- och forskarutbildningsverksamheten vid SOL-centrum samordnas av en biträdande prefekt som har det övergripande ansvaret.