Germania

Germaner, germani, var romarnas sammelnamn på en rad olika stammar i norra Europa, både dem vid Rhens västra strand som befann sig inom romarrikets gränser och dem som bodde öster om Rhen (det s k fria Germanien). De var kända för romarna redan under republikens tid, då två germanfolk, cimbrer och teutoner, anföll Italien norrifrån men blev besegrade av fältherren Marius. Senare råkade Caesar i militär kontakt med dem under sitt fälttåg i Gallien (dagens