Forskning

Italienska

Forskning inom italienska vid Lunds universitet bedrivs sedan många år inom språkvetenskap. Litteraturvetenskaplig forskning i ämnet har tillkommit på senare tid. Forskningen täcker ett brett fält av språkvetenskapliga problemställningar. Utöver den strukturella beskrivningen av modern italienska studeras språkvariation, språkinlärning och språkförändring. Den teoretiska ramen för denna forskning har varit såväl funktionalistisk som generativ. Italienskans beskrivning i synkroni berör till exempel finithet, tempus- och aspektsemantik samt implicita elements syftning, och omfattar även dialog- och interaktionsstudier. Italienskans diakrona utveckling studeras med avseende på icke finita konstruktioner, som studeras med avseende på aspektsemantik såväl som morfologi och verbkongruens. Dialektforskningen, som har såväl modern som historisk inriktning, ligger huvudsakligen inom aspektsemantikens och pronominalsyntaxens fält. Det bedrivs dessutom kontrastiv forskning, med modern och historisk inriktning, där italienskan och dess varianter jämförs med andra romanska och germanska språk. Sektionens forskning inom språkinlärning och tvåspråkighet berör till exempel tempussemantik och nominalsyntax, och har intresserat sig för italienskan som andraspråk i olika åldersgrupper: yngre barn, barn i skolåldern samt vuxna inlärare. Förstaspråk har i dessa fall företrädesvis varit svenska, men i pågående projekt utgår man även från franska som förstaspråk bland yngre skolbarn. Vidare studeras ämnesdidaktik i relation till språknivåer. Pågående avhandlingsprojekt behandlar för det första ortnamnsforskning inom ett område i Ligurien, för det andra en semantisk-pragmatisk studie av attityder och för det tredje läsförståelse bland svenska inlärare av italienska som skolspråk. Forskningen i litterära ämnen omfattar studier av Erri De Lucas författarskap samt ett pågående projekt om 1700-talsresenären Jacob Jonas Björnståhl. Medarbetarna håller f.n. på att slutföra arbetet med en svensk universitetsgrammatik för italienska och påbörjar 2013 ett projekt som syftar till en ny svensk-italiensk och italiensk-svensk ordbok. Sektionen har genom åren haft samarbete med åtskilliga lingvistiska och romanska institutioner i Italien, som till exempel Florens, Modena, Pavia, Padua, Rom och Venedig. Ämnet samlas kring en seminarieserie, Seminario italiano di linguistica e letteratura, med möten på fredagar. Seminariet har gästats av italienska forskare, som Raffaele Simone och Maurizio Dardano. Italienskan är också aktiv i ledningen av Aspektseminariet vid Språk- och litteraturcentrum.
Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2023-01-06