Antagningsprovet

För att vara behörig till utbildningen behövs ett godkänt antagningsprov. Vi vill försäkra oss om att de studenter som antas är motiverade och har den språkkänsla, läsförståelse och formuleringsförmåga som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och bli en bra språkkonsult. 

Antagningsprovet genomförs som ett digitalt, zoomövervakat prov. Detaljerad information om provet skickas ut per e-post till alla anmälda efter sista anmälningsdag.

Antagningsprov inför programstart HT24

Antagningsprovet inför programstarten hösten 2024 äger rum lördagen den 27 april kl. 9.00–14.00.

Antagningsprovets utformning

Provet består av tre olika delprov.

  • Del 1: Ordförståelse testas i ett ordkunskapstest av den typ som finns i Högskoleprovet.
  • Del 2: Förmåga att upptäcka och analysera språkliga brister och förmåga till språklig reflexion testas i ett redigeringstest. Uppgiften för den sökande är att förbättra en språkligt korrumperad text (dvs. en text med inplanterade språkfel) så att den blir språkligt korrekt. Den sökande ska också kommentera och beskriva de förbättringar som görs. 
  • Del 3: Förmåga att förstå, välja ut och sammanställa relevant information, att strukturera och disponera text och att anpassa innehåll och språk till en utpekad målgrupp testas i en skrivuppgift. Uppgiften för den sökande är att skriva ett målgruppsanpassat referat av en eller flera texter. 

Provet bedöms av en bedömargrupp.

Exempel på antagningsprov

Bedömningskriterier

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Edda Ahrent

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2024-01-19