Europastudier

Ett brett perspektiv på Europa

Europafrågor är viktiga. Det kan de flesta vara överens om. Men när man börjar studera Europa närmare får man istället för direkta svar ett antal olika frågor:
  • Var börjar och slutar Europa?
  • Vem är en europé?
  • Vad konstituerar en europeisk identitet?
  • Finns en europeisk identitet överhuvudtaget?
  • Vilka länder tillhör definitivt den europeiska gemenskapen och var finns denna gemenskaps gränser?
  • Vilka konsekvenser har den europeiska integrationen, inte bara politiskt och juridiskt utan också för kontinentens kultur, identitet och värderingsmönster?
  • Är innebörden av begreppet Europa klart eller förändras den kontinuerligt?
Möjligheten att svara på sådana här frågor förbättras om man vid sidan av politisk-administrativa, ekonomiska och/eller juridiska synvinklar, även inkluderar ett humanistiskt perspektiv.

Humanistiska Europastudier

Förmågan att se Europa med humanistiska ögon gör det möjligt att förstå samtida sociopolitiska processer i relation till historiska och kulturella utvecklingsmönster. De har präglat, präglar och kommer att fortsätta prägla Europa. Genom att se utvecklingen bakom det nutida Europa kan man identifiera och förstå relevanta historiska kontinuiteter och förändringar. Därmed kan man tolka och utvärdera de icke-nyanserade diskurserna som idag ofta förekommer i det offentliga rummet på ett mer kritiskt sätt. Dagens Europa, inklusive den pågående europeiska integrationsprocessen, bör förstås bortom enkla, svart-vita föreställningar.

Inkluderande kommunikation

Humanistiska studier av Europa medför också en ökad kapacitet till mänsklig kommunikation tvärsöver språk- och kulturgränser. Intensiva kommunikationsmöjligheter bidrar till att skapa en breddad och inkluderande debatt om Europas framtid. Utbyte av åsikter, värderingar och visioner på den europeiska nivån minskar dessutom det demokratiska deficitet (bristen; underskottet) som idag plågar många europeiska institutioner.

Multidisciplinära studier

Inom Europastudier med humanistisk profil presenteras och problematiseras såväl historiska som samtida europeiska problem från flera/multipla vetenskapliga discipliner som t.ex. idé- och kulturhistoria, semiotik, litteratur- och filmstudier samt språkvetenskap. Som Europastudent har du också möjligheten att lära känna andra metoder och tekniker som är relevanta för analyser av Europas historia, kultur och politik.

Utbildningar i Europastudier

Europastudier med humanistisk profil

Kandidatprogrammet i Europastudier med humanistisk profil är ett 3-årigt program som omfattar 180 hp på grundnivå och leder fram till en kandidatexamen med Europastudier som huvudämne. Programmet är multidisciplinärt och ges på svenska.

Master of Arts Programme

Master of Arts in European Studies (aka MAPES) är ett 2-årigt internationellt masterprogram på avancerad nivå som omfattar 120 hp och leder fram till en masterexamen med Europastudier som huvudämne. Programmet ges på engelska och söks av studenter över hela världen.

Forskning om Europa

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet är en nätverksorganisation för samverkan mellan institutioner och forskare inom framför allt de samhällsvetenskapliga, humanistiska och juridiska fakulteterna. Vårt syfte är att främja forskning, utbildning och långsiktig kompetensuppbyggnad om Europa inom universitetet, men också att utveckla kontakterna mellan universitetet och omvärlden, både nationellt och internationellt. Centret har därmed en viktig roll i arbetet med att utveckla Lunds universitets framtida Europaprofil: www.cfe.lu.se

Arbetsmarknad och jobb

Efter studierna på Europaprogrammen är du en humanist med generella kompetenser som att problematisera och analysera från olika synvinklar, kommunicera dina kunskaper muntligt och skriftligt samt lösa problem. Du kommer också att ha aktuella och relevanta kunskaper om Europa och den europeiska integrationen samt praktiska färdigheter i t.ex. projektledning. Dina kompetenser och erfarenheter är värdefulla och kan användas i miljöer där kunskaper om europeisk kultur, europeiska språk och kommunikation är viktiga. Efter Europastudierna kan du jobba som projektledare i Europarelaterade institutioner, organisationer eller företag, som konsult på översättningsbyråer och bokförlag, som Europavetare inom t.ex. medier, som (EU-) politiker, m.m. .

Student på vårt kandidatprogram (BAPES)

På den här sidan har vi samlat viktigt information för dig som läser vårt kandidatprogram.

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2023-11-15