lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitiv semiotik

Inom kognitiv semiotik studeras hur betydelse i vidaste bemärkelse förmedlas och struktureras med hjälp av alla typer av tecken, exempelvis språk, gester och bilder. Ämnet studerar hur betydelse framträder på flera nivåer, såsom i medvetandet, i varseblivningen och i handling och detta i olika typer av kontexter som inte behöver vara explicit kommunikativa. Kognitiv semiotik undersöker egenskaperna hos vårt meningsfulla samspel med såväl den naturliga som den sociala världen. Genom att integrera perspektiv, metoder och insikter från kognitionsvetenskap, kognitiv lingvistik, semiotik samt andra humanistiska vetenskaper, placeras teckenbetydelse och andra former av betydelser i ett vidare sammanhang av kognitiva, sociala och neurobiologiska processer. I sina undersökningar av kropp och medvetande anknyter kognitiv semiotik nära till ämnen som filosofi, psykologi och biologi. I kognitiv semiotik används metoder som sträcker sig från fenomenologiska analyser till experimentella studier och ämnet integrerar därmed första-, andra och tredje-personsmetoder. Vidare studeras vittgående teoretiska frågeställningar vad gäller hur olika sorters betydelser är beskaffade, hur de samverkar samt hur de utvecklas historiskt, evolutionärt och under människans första levnadsår.

Avdelningen för kognitiv semiotik vid Lunds universitet tog sin början i en rad samarbeten och projekt som innefattade forskare från det tidigare ämnet semiotik såväl som från lingvistik, kognitionsvetenskap och flera andra humanistiska ämnen. Hittills har kognitiv semiotik framförallt fokuserat på olika semiotiska resursers evolution och utveckling. Vi har bidragit till forskning inom geststudier, bildstudier, ikonicitet och dess olika framträdelseformer, språkets evolution och natur, rörelsesemantik, narratologi, strukturen hos kulturella möten samt epistemologi och metodologi inom de humanistiska vetenskaperna.