Kursöversikt

Vilken kurs i svenska passar dig?

Svenska som främmande språk

Vi har kurser i Svenska som främmande språk på alla nivåer från nybörjare till gymnasienivå. Kurserna heter Svenska som främmande språk/Swedish as a foreign language, och delas in i 8 nivåer, där nivå 1 är en renodlad nybörjarkurs och nivå 8 en kurs som ger behörighet i svenska för högskolestudier. VI har också många kurser i svenska för våra utbytesstudenter vid Lunds universitet samt personalkurser. 

 

Svenska för studerande med utländsk bakgrund

För dig som har godkänt i svenska från gymnasiet eller Komvux, men inte svenska som modersmål, kan det finnas fortsatta utmaningar med språket. Det kan ta många år att tillägna sig språkets alla register och det ordförråd som behövs för att kunna skriva olika sorters texter obehindrat. Om du har godkänt i svenska från gymnasiet eller Komvux kan du läsa våra kurser i Svenska för studerade med utländsk bakgrund. 

Olika personer tycker att olika saker är svåra i svenskan. Vissa uppfattar grammatiken som svår, andra har problem med det svenska ljudsystemet och tycker att uttalet är det svåraste. Du kan välja att läsa den eller de kurser som passar dig.

Svenska, språklig inriktning

I ämnet Svenska, språklig inriktning lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och du får öva dina praktiska färdigheter i främst analys, men även skrift och tal. Kurserna vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Det kan vara som journalist, reklamskribent, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, kurator, psykolog och läkare. Alla behöver ha god förståelse för språk och språkbruk. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.   

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du har tänkt ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit. 

Vi har också ett kandidatprogram i svenska med inriktning på praktisk språkkonsultverksamhet: Språkkonsultprogrammet.

Svenska som andraspråk

I ämnet Svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna. Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. Grundkursen är uppdelad i två delar som ges varje termin. Det går bra att läsa Svenska som andraspråk: Grundkurs I och II under en och samma termin och därmed läsa på helfart, dvs 30 hp på en termin. Även fortsättningskursen är uppdelad i två delar, där Fortsättningskurs I ges på hösten och II på våren. Också kandidatkursen startar på höstterminen och ges på halvfart. Ämnet kan utgöra huvudområde i en examen.

Fristående småkurser

Vi ger en del mindre kurser för intresserade, bland annat en kurs i Runologi på vårterminen vartannat år, och en kurs i Praktisk fornsvenska för historiker. Det finns också fortsättningskurser i svenska på 7,5 hp som passar den som vill fördjupa sig.

Lärarutbildning

Vid Lunds ämneslärarutbildning kan du läsa ämnena Svenska och Svenska som andraspråk som ingångsämne eller andraämne. Kurserna som ingår i programmet kan inte läsas som fristående kurser (dvs Svenska 1, Svenska 2 osv och Svenska som andraspråk 1, 2 osv). 

Svenska på avancerad nivå

Med en kandidatexamen kan man söka in till vårt masterprogram i Språk och språkvetenskap med inriktning på svenska/nordiska språk eller svenska som andraspråk. Många av de kurser som ingår i masterprogrammet kan också läsas som fristående kurser.

Översättning och tolkning

Våra utbildningar i Översättning till svenska och Tolk i offentlig sektor hittar du här:

Aktuella kurser

Aktuella kandidatprogram

Aktuella masterprogram

Collage med bilder på diplom.

Vägar till examen

Såväl program som fristående kurser kan leda till en examen.

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-08-07