Dispens från kravet om fullbordad kurs

Angående automatisk dispens

Även om målet alltid ska vara att klara av alla poäng på en kurs, ger vi på engelska i Lund automatisk dispens till de studenter som vill gå vidare till nästa nivå som har klarat av åtminstone 75% av de högskolepoäng från den föregående terminen som är möjliga att ha klarat av under de examinationstillfällen som äger rum åtminstone femton arbetsdagar innan den nya terminen börjar.

Detta gäller alltså studenter som vill gå vidare från grundkursen till fortsättningskursen, från fortsättningskursen till kandidatkursen, från Engelska I till Engelska II inom lärarutbildningen, eller från Engelska II+III till Engelska IV inom lärarutbildningen. Detta gäller också studenter som vill gå vidare från Termin 2 till Termin 3 inom kandidatprogrammet i engelska. 

Detta gäller även studenter som vill läsa fortsättningskursen eller kandidatkursen efter att ha läst engelska på halvfart, dvs. för att exempelvis gå vidare till engelskas fortsättningskurs måste man ha uppnått 75% av de möjliga poängen sammanlagt på 1-15 och 16-30.     

Notera också att studenter som har tänkt läsa engelskas kandidatkurs eller Engelska IV inom ämneslärarutbildningen även måste ha klarat av samtliga 30 högskolepoäng från den första terminen (grundkursen/Engelska I) för att kunna få automatisk dispens.

Det exakta antalet högskolepoäng som krävs för att gå vidare från en nivå till nästa varierar från termin till termin beroende på hur de ordinarie examinationstillfällena är schemalagda.

Inför höstterminen 2024 och vårterminen 2025 kommer det antal högskolepoäng som krävs för automatisk dispens att baseras på följande:

Höstterminen 2024

Terminen börjar 2 september. 75% av högskolepoängen från de moment som har examinerats 7 augusti eller tidigare krävs för automatisk dispens.

För den som ska gå vidare till kandidatkursen eller till Engelska IV inom ämneslärarutbildningen krävs även 30 högskolepoäng från Engelska: Grundkurs eller Engelska I inom ämneslärarutbildningen.

Notera att för studenter på ämneslärarutbildningen som ska gå vidare till Engelska IV baseras de 75 procenten på de möjliga högskolepoängen från Engelska II och Engelska III tillsammans.

Vårterminen 2025

Terminen börjar 20 januari. 75% av högskolepoängen från de moment som har examinerats 12 december eller tidigare krävs för automatisk dispens.

För den som ska gå vidare till kandidatkursen krävs även 30 högskolepoäng från Engelska: Grundkurs.

Studenter som har de poäng som krävs för automatisk dispens ska inte lämna in några dispensansökningar. Den som är osäker på om 75% kommer att vara uppnådda när den nya terminen startar kan lämna in en dispensansökan för säkerhets skull.  

Vilka studenter som vill vidare till nästa nivå måste fortfarande lämna in dispensansökningar?

 1. Studenter som har anmält sig till kandidatnivån men som ännu inte har 30 högskolepoäng från grundkursen.

 2. Studenter på ämneslärarprogrammet som vill läsa Engelska IV, men som ännu inte har 30 högskolepoäng från Engelska I.

 3. Studenter som inte har uppnått 75% av högskolepoängen från föregående nivå enligt ovan. Notera att sådana dispensansökningar enbart beviljas i extrema undantagsfall.  

 4. Studenter som har läst engelska vid ett annat lärosäte och som inte har nått de formella kraven för att läsa våra kurser, exempelvis studenter som vill läsa fortsättningskursen i Lund, men som ännu inte är klara med grundkursen i engelska vid ett annat lärosäte (för denna kategori studenter gäller inte ovan beskrivna regel om automatisk dispens vid 75% av de möjliga poängen).

Ansökan om dispens från kravet om fullbordad kurs

För att vara behörig att fortsätta att läsa på en högre nivå ska man ha avslutat och blivit godkänd på samtliga delmoment på föregående nivå. I särskilda fall kan dispens från denna regel beviljas. Om du anser att du har särskilda skäl, kan du skriva en dispensansökan. Ansökan skall innehålla följande information:

 • Ditt fullständiga namn, personnummer, adress, telefonnummer (inklusive mobilnummer) samt e-post
 • Vilken kurs du söker till
 • Vilket/vilka moment du saknar på föregående nivå
 • Skälen till att du inte fullgjort samtliga moment 
 • Om det är så att du väntar på resultat från tenterade/genomförda moment, nämn detta, och gör en realistisk bedömning av sannolikheten att du klarade detta/dessa moment nu. 
 • Varför du ansöker om dispens, alltså vilka särskilda skäl du anser föreligger i ditt fall som skulle motivera att du får fortsätta på nästa nivå trots att du inte uppfyller kraven.
 • Varför du anser att det är sannolikt att du kommer att klara av både din nya kurs och de moment du saknar under kommande termin (om du inte bara väntar på resultat från en sen examination). Du ska visa att du har en konkret plan för hur du ska klara av dina studier under den nya terminen. 

Ansökan om dispens inför höstterminen 2024 ska ha inkommit via epost till studierektor Annika Lindskog annika.lindskogenglund.luse OCH sektionsföreståndare Fabian Beijer fabian.beijerenglund.luse senast 12 augusti 2024, 23.55. 

Sidansvarig: lene.nordrumenglund.luse | 2024-04-24