Litteraturvetenskap

När du studerar litteraturvetenskap vid Lunds universitet, får du en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia från antiken till vår samtid, i texttolkning och litteraturteori, och i frågorna om litteraturens ställning och funktioner i samhället. Existentiella frågor, socialt engagemang och litteraturens värden är exempel på sådant gemensamt innehåll i texterna som diskuteras. Grundläggande problem som "vad är litteratur?" och "vilken ställning har författaren i dagens mediesamhälle?" behandlas. En viktig aspekt som tas upp är hur de stora samhällsförändringarna – från industrialiseringen till dagens globaliserade värld – skildras i litteraturen. Stor vikt läggs vid analyser av romaner, noveller, dikter, dramer och olika typer av skrivuppgifter. Man tränas i att skriftligt och muntligt förmedla litteraturstudiets kunskap, tolkningspraktik och kritiska perspektiv i olika former och medier. Dessutom studeras historiskt betydelsefulla föreställningar om diktkonsten samt modern litteraturvetenskaplig teori och metod.

Efterfrågad kompetens

En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur. Litteraturvetenskaplig kompetens efterfrågas exempelvis på förlag och bibliotek, i bokhandel och på kulturtidskrifter, i grund- och gymnasieskola, vid universitet och högskolor, på kulturinstitutioner och kulturförvaltningar, på kulturredaktioner på dagstidningar, radio och TV, och på olika slag av företag där man behöver och värdesätter humanistisk erfarenhet och kompetens. Folk som har studerat hos oss är nu verksamma på alla dessa områden.

Praktiska kunskaper

En värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera, granska och tolka texter i deras sociala och mänskliga sammanhang – en praktisk kunskap som man får stor nytta av i sitt kommande yrkesliv, vilket det än blir. En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper. Litteraturvetenskap kan studeras på grundnivå och avancerad nivå och kan utgöra huvudämne i kandidat-, magister- och masterexamen.

Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2023-11-16