Forum Romanum

Forum Romanum låg i det antika Roms stadskärna. Det var länge den centrala öppna platsen i staden där människor samlades för handel och köpenskap och där viktiga förvaltningsbyggnader och religiösa byggnader var belägna. Sådana torgplatser fanns i alla romerska städer . Förutom att tjäna invånarna i konkreta vardags- och festsammanhang hade de en representationsroll. Vid forums ena kortsida låg oftast ett tempel åt den högste guden Jupiter. Torget blev på så vis sinnebilden för den under gudarnas skydd stående staden. I Rom låg templet till Jupiter på kullen Capitolium som begränsade torget åt ena sidan. I äldre tider var Forum Romanum i Rom framför allt ett marknadstorg där varor bytte händer. Vi vet att det låg bl a slaktarbutiker och penningväxlingskontor där. Efter det andra puniska kriget mot karthagerna ändrade forum utseende genom att praktfulla byggnader av grekisk typ med marmorbeklädnad uppfördes. Byggherrarna använde ofta pengar som influtit via Roms krig i Medelhavsområdet. En stor, öppen kloak (Cloaca Maxima) som genomkorsat torgytan ända sen äldsta tid byggdes över. Det Forum Romanum som turisten ser idag i Rom är till största delen från Julius Caesars och Augustus' tid (slutet av 1:a århundradet f Kr - början av 1:a århundradet e Kr). Den monumentaliserade grundformen är densamma som tidigare, bara ändå mer förstärkt: den öppna ytan är helt och hållet kantad av basilikor och tempel. Ett karakteristiskt inslag är vidare triumfbågar; det äldsta välbevarade exemplet är den båge som restes efter kejsar Titus' triumf över judarna år 71 e Kr och som i en reliefbild visar bl a den sjuarmade ljusstaken som romarna tog som krigsbyte. Under medeltiden höjdes markytan på Forum Romanum åtskilliga meter och byggnaderna förföll. Den antika torgplatsen förvandlades så småningom till betesmark och kallades Campo Vaccino, Koängen. I modern tid vidtog utgrävningar. Vetenskapligt genomförda sådana genomfördes för första gången i slutet av 1800-talet och har pågått av och till och i olika omfattning sen dess. Forum Romanum har alltid lockat till sig resenärer. De flesta har blivit imponerade. Men den svenske författaren August Strindberg uttryckte sig mera vanvördigt: "en ganska vacker grop, lite skräpig bara".

Eva Rystedt

Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2011-08-18