Om att studera tyska

Att studera tyska på universitetsnivå innebär både att praktiskt lära sig behärska det tyska språket, språkfärdighet, och att inhämta kunskaper om språket och om de länder där det talas.

Generellt om studierna

Språkfärdighet

Vad gäller behärskningen av språket kan denna delas in i olika färdigheter. Man skall lära sig att tala, förstå och skriva det främmande språket. Färdigheterna tränas i olika kurser som fokuserar på element såsom uttal och text - delvis för att träna textläsning, men också för att träna muntlig färdighet genom diskussion av texterna på tyska - eller genom översättningskurser med övningar i att återge svenska texter på korrekt tyska. Naturligtvis ägnas också mycket tid åt kurser i tysk grammatik. I jämförelse med skolan läggs vid universitetsstudier i språk större vikt vid korrekt språkanvändning. Det är ju här fråga om en utbildning för arbetslivet och inte om att lära sig tyska för semesterresan. Självklart får inte ett affärsbrev till en tysk firma vimla av grammatiska fel och vara mer eller mindre obegripligt. Professionell språkkompetens ställer helt andra krav än semestertyska.

Kunskap om språket

Utöver språkfärdighet ingår i språkstudier på universitetsnivå att man lär sig dels hur språket fungerar som system och kommunikationsmedel (språkvetenskap), dels hur språket har utvecklats (språkhistoria). Man studerar också de tyskspråkiga ländernas historia och samhällsliv samt de tyskspråkiga ländernas litteraturhistoria. Eftersom dessa kurser ges på tyska tränas förstås också samtidigt språkfärdigheten, men man får inte glömma bort att det handlar om universitetsstudier i tyska och sådana har andra mål än att bara förmedla ren språkfärdighet. All universitetsutbildning skall nämligen vila på vetenskaplig grund och studierna på högre nivåer skall kunna leda över till forskning i ämnet.

Språkinlärning - en process

Rent allmänt kan sägas att språkstudier innebär mycket självständigt arbete. Eftersom språk är ett färdighetsämne räcker det inte med att lyssna på föreläsningar och läsa kurslitteraturen, utan man måste också ständigt öva sig i att använda språket, t ex genom att tala tyska eller göra olika skrivövningar. Språkfärdighet är något som utvecklas gradvis. Det är en process som måste få ta sin tid och som kräver mycket arbete men där man samtidigt får belöning genom att hela tiden kunna se sina framsteg.

Studiegång - vägen till examen

För att vara behörig att studera grundkursen i tyska på universitetsnivå behöver du ha läst motsvarande tyska steg 3 på gymnasiet. För dig som inte läst tyska på gymanasiet erbjuder vi en nybörjarkurs på 30hp (TYSB11). Den går att läsa i två steg över två terminer i form av TYSB01 och TYSB02 på vardera 15hp. 

Efter att du är klar med vår grundkurs i tyska (TYSA01) är du behörig att gå vidare till fortsättningsnivån. Du kan då välja att läsa hela fortsättningskursen under en termin (TYSA21) eller dela upp dina studier över fler terminer genom att läsa delkurserna var och en för sig som fristående kurser (TYSD04-06). Därefter kan du läsa vår kandidatkurs (TYSK02) och så småningom ta ut kandidatexamen med tyska som huvudämne.

Vill du utveckla och specialisera dina kunskaper i tyska ytterligare erbjuder vi på Språk- och litteraturcentrum ett antal masterprogram för dig med kandidatexamen i tyska: Program på avancerad nivå (masterprogram).

För frågor om examen och studiegång, kontakta gärna vår studievägledare.

Mer information:

Utbildningsutbud

Få en överblick över våra kurser och vilka terminer de ges.

Utbytesstudier

Efter två terminer har du möjlighet att åka på utbytesstudier vid ett tysktalande universitet. Läs mera här.

Studievägledning

Har du frågor om vår utbildning ta gärna kontakt med vår studievägledare.
Sidansvarig: mikael.nystrandtyska.luse | 2021-05-06