lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskarutbildning

Om forskarutbildningar vid SOL

Vid Språk- och litteraturcentrum finns forskarutbildning i ett stort antal ämnen.

Forskarutbildningsverksamheten vid SOL samordnas av en biträdande prefekt som har det övergripande ansvaret.

Vid SOL arbetar idag många forskarstuderande inom olika forskarutbildningsämnen. Nedanstående länk leder till en översikt över SOL:s forskarstuderande:

Forskarutbildning – doktorsexamen

Forskarutbildning som leder fram till doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) fördelade på en kursdel och en avhandlingsdel. Utbildningen avslutas med att doktoranden vid en offentlig disputation försvarar sin doktorsavhandling.

Forskarutbildningen sker enligt en allmän utbildningsplan som är fastställd av respektive fakultet. Den enskilde forskarstudenten följer en individuell studieplan som upprättas av doktoranden och handledarna i samråd och skall godkännas av prefekten. Studieplanen revideras en gång om året.

Forskarutbildning – licentiatexamen

Forskarutbildning som leder fram till en licentiatexamen omfattar 120 hp (motsvarande två års heltidsstudier). Licentiatexamen kan vara en egen examen eller ett etappmål på väg mot doktorsexamen. Licentiatexamen omfattar en avhandlingsdel (minst 60 hp) och en kursdel. Liksom för doktorsexamen regleras studierna av en allmän studieplan och en individuell studieplan.