Författarskolan

Daniel Möller

Forskare, docent

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

  • Filmvetenskap
  • Författarskolan
  • Teaterns teori och praktik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.mollerlitt.luse

Telefon 046–222 84 86

Rum SOL:H234E

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Docent och lärare i litteraturvetenskap.

Studier i Linköping, London och Lund i litteraturvetenskap, svenska, teologi, teoretisk filosofi, pedagogik och latin.

2018–2021: Forskare finansierad av Vetenskapsrådet.

2020: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2019–. Redaktör för Vetenskapssocietetens årsbok.

2018–. I redaktionen för Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

2018: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2013–2015: Forskare finansierad av VR.

2013–2022: Ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL).

2013–. I redaktionsrådet för TfL.

2011–2012: Redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer.

2011: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2007: Visiting Scholar (STINT-stipendiat) vid Department of Classics, Cincinnati University, USA.

2007: Studier i litteraturteori vid School of Criticism and Theory, Cornell University, USA.

2000–2001: Litteraturvetenskapliga studier vid University College London (UCL), England.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag bedriver forskning huvudsakligen om tidigmodern litteratur (ca 1500–1800). Mitt intresse för den tidigmoderna kulturen och litteraturen har bland annat resulterat i en doktorsavhandling om äldre svensk tillfällesdiktning (2011, på engelska 2015) och en studie över rolldiktaren och experimentatorn Olof von Dalin (2019). Tillsammans med Niklas Schiöler har jag även redigerat den textkritiska antologin Svensk poesi (2016), med dikter från 1500 år.

I ett nytt forskningsprojekt studerar jag 1700-talets svenska begravningspoesi i ett internationellt perspektiv och intresserar mig för vad jag kallar uppluckringen av principen om decorum. Denna tog sin början mot slutet av 1600-talet och intensifierades sedan gradvis under 1700-talet. I min avhandling prövade jag hypotesen att den tidigmoderna djurgravpoesin blev en litterär frizon för skärskådande av litteraturens gränser. Jag noterade att författarna förhöll sig friare till decorum när de skrev djurgravdikter än de gjorde i gravdikter över människor, i bröllopspoesi och i lyckönskningsverser – trots att man i djurgravdiktningen ofta vände sig till kungligheter och de panegyriska inslagen var framträdande. Jag applicerar nu ett liknande synsätt på ett större material och prövar tanken att denna utveckling hade motsvarigheter i gravdiktningen som helhet.

Jag är även intresserad av modern och samtida litteratur och har redigerat och medredigerat flera böcker där den modernistiska poesin står i blickfånget, bland annat Gunnar Ekelöf, Dikter i Grönköpings Veckoblad (2016).

Böcker (7 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (35 st)

Bokkapitel (39 st)