Forskning

Tyska

Språkvetenskaplig forskning

Forskningen i tyska språket vid Lunds universitet var från 1900-talets början under lång tid  inriktad mot språkhistoria och textfilologi. Under 1970-talet kom istället den nutida tyskan att hamna i centrum för forskningens intresse och moderna lingvistiska teorier fick en stark ställning inom ämnet. Denna inriktning har legat till grund för forskning inom t ex informationsstruktur och pragmatik. Flera stora forskningsprojekt har varit knutna till ämnet såsom "Sprache & Pragmatik" med en starkt teoretisk och internationell forskningsprofil.Den aktuella forskningen i tyska vid SOL-centrum fokuserar på kontrastivt relevanta språkliga fenomen, framför allt jämförelser mellan tyskan och svenskan. Den kontrastiva inriktningen på vår forskning har också nära anknytning till översättningsrelaterade frågor och därmed en naturlig koppling till SOL-centrums översättarutbildning. Under de senaste åren har områden som t ex översättningsproblem vid återgivande av tyskans referatkonjunktiv samt aspektualitet i tyska och svenska undersökts.

Litteraturvetenskaplig forskning

Den litteraturvetenskapliga forskningen i ämnet tyska är i huvudsak inriktad mot fiktionsteoretiska och berättarteoretiska frågor samt tysk samtidslitteratur.
Den litteraturvetenskapliga forskningen inom ämnet tyska präglas således av frågor
  1. som rör fiktionsteori, med en tydlig förankring i analytisk-filosofiska tankesätt,
  2. som rör berättarteori, ofta med fokus på diakrona förändringar och fiktionsspecifika berättarsätt, men även intermediala   frågeställningar, och
  3. en tydlig fokus på tysk samtidslitteratur.
Exempel på frågeställningar som undersöks är berättarens roll ur ett fiktionsepistemologiskt perspektiv, fiktionsspecifika berättarsätt som exempelvis opålitligt berättande, metalepsis och metafiktion och deras diakrona förändring, samt nyare tyskspråkig litteratur av bl a Daniel Kehlmann och Patrick Süskind. 

Working papers "Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik"

I den elektroniska skriftserien Lunder Arbeitspapiere zur Germanistik publiceras sedan 2016 artiklar inom ämnet tyska med inriktning mot språkvetenskap, litteraturvetenskap och översättningsvetenskap. Samtliga texter är fritt tillgängliga (open access) och har genomgått en intern granskningsprocess. Publiceringsspråk är tyska, engelska och svenska. Serien ges ut av J. Alexander Bareis och Britt-Marie Ek. journals.lub.lu.se/index.php/lag/index
Sidansvarig: mikael.nystrandtyska.luse | 2021-05-06