Call for Papers

Litteratur och kunskap: Nationell ämneskonferens i Lund 2–3/10 2024

Intresset för begreppet kunskap växer inom dagens humaniora och begreppet tar en allt större plats i samhälls- och kulturdebatten. Märkligt nog saknas det som uppslagsord i litteraturvetenskapliga handböcker som Critical Terms for Literary Study (1990) och Litteratur. Introduktion till teori och analys (2015). Samtidigt har litteratur och poesi i kritisk och teoretisk diskurs ofta betraktats som en alldeles speciell källa till kunskap, en kunskap som skiljer sig från den vetenskapliga, skenbart objektiva, mer abstrakta kunskapen. Vad kännetecknar i så fall ”poetic knowledge” och litteraturen som kunskapsform? Och vilken roll spelar numera föreställningar om litteraturen som kunskapens antipod, ”en skön lögn” (Dante): fiktionen som illusion, bedrägeri, propaganda?

Vi på avdelningen för litteraturvetenskap vid Lunds universitet menar att både litteraturens och litteraturvetenskapens förhållande till kunskap i vid mening är värt en genomlysning. Därför inbjuder vi till en nationell ämneskonferens på temat LITTERATUR OCH KUNSKAP den 2–3 oktober 2024. I samband med konferensen arrangerar vi även en doktorandworkshop den 1 oktober (se separat sida).

Ingångarna till konferensens tema är många. Förutom en mer teoretisk, epistemologisk ingång finns det en litteraturhistorisk dimension. Under alla tider har människans relation till kunskap gestaltats i litterära texter, alltifrån kunskapens frukt i Gamla testamentet via det faustiska kunskapsbegäret till samtidsdystopiernas kunskapshaverier. Hur tematiseras och problematiseras kunskap – som en väg till frigörelse, som en destruktiv kraft – i enskilda texter, författarskap, genrer och epoker? Konferenstemat berör också i högsta grad vårt ämnes egen kunskapsproduktion, både i forskning och undervisning. Vår litteraturundervisning förmedlar, reproducerar och kontrollerar specifika ämneskunskaper. Med vilka metoder och mot vilka mål? I vilken grad traderas och i vilken grad tänks pedagogiskt nytt om ämnets kunskapsmassa? Och hur går litteraturstudenters kunskapsinhämtning egentligen till? När det kommer till kunskapsproduktionen i vår forskning aktualiseras en rad frågor om hur ämnets kunskapsfält ser ut idag. Vilken sorts kunskap prioriteras via metoder som tolkning, när-/fjärrläsning, kontextualisering? Efter vilka kriterier bedöms forskningsprojekts epistemiska innovativitet? Vad utmärker disciplinens kunskapskritiska potential? Och vilken betydelse har litteraturvetenskaplig kunskap för samhället och världen?

Vi hoppas att ämneskonferensen 2024 kan bli en inspirerande mötesplats för samtal och reflektion kring LITTERATUR OCH KUNSKAP också ur många andra perspektiv än dem vi skisserat här. Välkomna att skicka in abstract (ca 150 ord) till föredrag (15 minuter) och förslag (ca 250 ord) på paneler (60 minuter) senast den 15 maj 2024 (förlängd deadline) till kunskap2024litt.luse.

Och varmt välkomna till ett förhoppningsvis höstskönt Lund i oktober!

(För CfP i pdf-format, använd denna länk).

Sidansvarig: kunskap2024litt.luse | 2024-04-24