Studentkår och studentföreningar

HTS – Humanistiska och teologiska studentkåren

HTS – Humanistiska och teologiska studentkåren vid Lunds universitet – är den studentkår du tillhör som student hos oss. Kårens syfte är att jobba för en så bra utbildning och studiemiljö som möjligt. Hör gärna av dig till dem med frågor och synpunkter eller om du behöver någon som hjälper dig föra din talan om du stöter på problem i studierna, eller har tankar om vad som kan bli bättre i din studiemiljö. Som student är du varmt välkommen att gå med i kåren och engagera dig på olika sätt, t.ex. studiesocialt eller i arbetsmarknads- och jämlikhetsfrågor. Mer information hittar du på nedan länk:

Studentråden

Studentkåren sköter mycket av utbildningsbevakningen genom studentråden, som är knutna till respektive sektion (avdelning inom SOL). De består av kursombud som väljs av studenterna på respektive kurs. Studentråden diskuterar, bevakar och är med och utvecklar den utbildning som bedrivs inom de olika kurserna och programmen. I varje sektionsstyrelse finns plats för en studeranderepresentant. Till studentrådet kan du vända dig om du har synpunkter på den utbildning du går. 

Studerandeskyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen likställs studenter i princip med arbetstagare. Studenter kan ställa krav på en sund och säker miljö, meningsfulla och engagerande föreläsningar och rätt att medverka i utformningen av studiernas upplägg och innehåll. 

Studenternas rättigheter

Det är viktigt att känna till vilka rättigheter du har som student. Universitetsstyrelsen har fastställt riktlinjer för hur relationerna mellan utbildningsanordnaren och studenten bör vara. I dagligt tal kallas de "rättighetslistan". Mer information om dessa riktlinjer, som inte är juridiskt bindande men ändå viktiga att följa, kan du få via länkan nedan.

Lagen om likabehandling

Det finns en lag om att alla studenter vid högskolor och universitet ska behandlas lika, bl.a. oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Om du som student upplever att du diskrimineras på någon av dessa grunder, bör du tala med en studievägledare eller studierektor. Du kan självklart också vända dig till din studentkår. 

Nationer, kårer och Akademiska Föreningen

Som student vid Lunds universitet är du välkommen att gå med i Studentlund, som är ett samarbete mellan studentkårerna, nationerna och Akademiska Föreningen. 

Gå med i Studentlund

Ett medlemskap ger dig tillgång till hela Lunds studentliv.

HTS – studentkåren för dig som studerar på SOL

Guiden om diskriminering,

trakasserier och kränkande särbehandling av studenter
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-08-23