lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jiddisch

Jiddisch

Regeringen gav 2006 Lunds universitet i uppdrag att utveckla jiddischstudier. Jiddisch är en del av det svenska och europeiska kulturarvet. Det judiska språket med rötter i Östeuropa klassas som officiellt minoritetsspråk i Sverige. Att lära sig jiddisch är inte bara ett möte med ett fascinerande och rikt språk utan också en port till en värld full av litteratur, folklore, sånger, konst och idéer. Här på Språk- och litteraturcentrum erbjuds enstaka kurser i språket såväl som i jiddischkulturens ursprung i Östeuropa och förekomst i Sverige. Det erbjuds också kurser i modern jiddisch kultur och litteratur, t.ex. om den judiska humoristen Scholem Aleichems berättelser och Holocaust-litteratur. Jiddisch kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och kan med fördel kombineras med judaistik och modern hebreiska.

Bakgrund

Judar är en nationell minoritet och jiddisch är officiellt språk i Sverige. Jiddisch är en viktig kulturbärare som uttrycker gemensamma erfarenheter, värden och kunskaper och förenar judar i olika delar av världen och genom historien. Jiddisch i Sverige är i stort behov av revitalisering. Kunskaper i jiddisch är därför nödvändiga för att säkra jiddischens framtid. Kunskaper i och om jiddisch och den judiska kulturen ger nya perspektiv på den egna identiteten och stärker möjligheterna till deltagande i den judiska gemenskapen.

Undervisning

Undervisningen i ämnet jiddisch ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om jiddischkulturen och dess del i den breda judiska kulturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, skriva och samtala på jiddisch. I mötet med talat språk och texter i olika genrer, ska eleverna ges möjlighet att sätta innehållet i relation till egna och gemensamma judiska erfarenheter. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla språket i tal och skrift och sin förmåga att uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Eleverna ska ges möjligheter att uttrycka sig på jiddisch genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla kunskaper om litteratur, sång och andra kulturella uttrycksformer med anknytning till jiddisch.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om jiddischens historiska och nutida livsmiljöer samt om jiddischtalarnas möten med olika majoritetssamhällen. Undervisningen ska också ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om traditioner, värderingar och levnadssätt i jiddischkulturen. Vidare ska eleverna ges möjligheter att få kunskaper om jiddischens ursprung, utveckling och nutida status samt kunna göra jämförelser mellan olika dialekter av jiddisch och andra språk.

Genom undervisningen i ämnet jiddisch ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • reflektera över jiddischens ursprung, utveckling och nutida status.
  • reflektera över historiska, sociala och kulturella företeelser i jiddischspråkiga miljöer.
  • reflektera över hur judiska normer och värderingar uttrycks i jiddischkulturen.