lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent och lektor i svenska. Under läsaret 2018-2019 undervisar jag i Interkulturell kommunikation och kommunikationsetnografi, textanalys och handleder uppsatser. 2015-2018 har jag arbetat halvtid med forskningsprojektet Metaforer i palliativ cancervård (MEPAC).

Förutom text-, diskurs- och metaforanalys har jag även ett stort intresse för sociolingvistik. Nyligen avslutade jag tillsammans med David Håkansson projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade 2009 på avhandlingen "Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tid svensk politisk offentlighet". Mina forskningsintressen finns inom såväl diskursanalys, textanalys och sociolingvistik och rör språk och texter som social handling, politisk och samhällelig diskurs och språkbruk i vården. Jag har också ett intresse för ord, betydelser och ordförståelse.

2010–2013 gjorde jag mitt post-doc-projekt vid Vårdalinstitutet i Lund, där jag studerade kommunikationen i flerspråkliga möten i barndiabetesvården.

2015–2018 är jag forskare i projektet Metaforer i Palliativ Cancervård.

Tillsammans med David Håkansson driver jag även projektet Ordförståelsen i dagens samhälle — en undersökning av högskoleprovets ORD-prov.

Publikationer

Böcker (4 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (5 st)
Rapporter (3 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk

Undervisning

Anna W Gustafsson

Universitetslektor
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

FFU-ansvarig
Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_w.gustafssonnordlund.luse

Telefon 046–222 98 46

Rum SOL:L317

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk