Person

Daniel Möller

Forskare, docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Filmvetenskap
 • Författarskolan
 • Teaterns teori och praktik
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.mollerlitt.luse

Telefon 046–222 84 86

Rum SOL:H234E

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Docent och lärare i litteraturvetenskap.

Studier i Linköping, London och Lund i litteraturvetenskap, svenska, teologi, teoretisk filosofi, pedagogik och latin.

2018–2021: Forskare finansierad av Vetenskapsrådet.

2020: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2019–. Redaktör för Vetenskapssocietetens årsbok.

2018–. I redaktionen för Nordisk poesi. Tidsskrift for lyrikkforskning.

2018: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2013–2015: Forskare finansierad av VR.

2013–2022: Ordförande i Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL).

2013–. I redaktionsrådet för TfL.

2011–2012: Redaktör och ansvarig utgivare för TfL. Har redigerat fyra enkel- och två dubbelnummer.

2011: Vik. lektor i litteraturvetenskap.

2007: Visiting Scholar (STINT-stipendiat) vid Department of Classics, Cincinnati University, USA.

2007: Studier i litteraturteori vid School of Criticism and Theory, Cornell University, USA.

2000–2001: Litteraturvetenskapliga studier vid University College London (UCL), England.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (35 st)

Bokkapitel (39 st)

Förord (7 st)

Konferensbidrag (20 st)

Recensioner (6 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (8 st)

Tidningsartiklar (6 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

 • Studierektor för Filmvetenskap, Författarskolan samt Teaterns teori och praktik
 • Ledamot, Sektionsstyrelse 2, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

I. Vetenskapliga priser

2020: Stiftelsen Einar Hansens forskningsfonds stora pris för humanistisk forskning.

2016: Stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse.

2013: Kungl. Vitterhetsakademiens pris för förtjänt vetenskapligt arbete för min doktorsavhandling.

2013: Vetenskapssocietetens i Lund pris ur Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk forskning. Belöning för min doktorsavhandling.

2011: Stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse.

II. Ledningsuppdrag, betygsnämnd, doktorandhandledning, undervisning

2020: Studierektor vid Språk- och litteraturcentrum för filmvetenskap, teaterns teori och praktik och författarskolan.

HT 2019: Uppdrag att avge utlåtande över Sigrid Schottenius Cullheds ansökan att antas som docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

VT 2019 ledde jag forskarseminariet i litteraturvetenskap tillsammans med prof. Bibi Jonsson.

HT 2016: Ledamot i betygsnämnden för Robin Wahlsten Böckermans diss. i latin, Stockholms universitet, The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom.

2014–2019: Biträdande handledare för doktoranden Victor Malm (disputation VT 2019, Är det detta som kallas postmodernism? ­En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning).

2008–. Sedan tolv år tillbaka är jag verksam som lärare i litteraturvetenskap vid LU och undervisar regelbundet från A-nivån upp till doktorandnivå.

III. Konferenser

1. Konferensansvar

26–28 april 2017 arrangerade prof. Arne Jönsson, fil. dr Valborg Lindgärde, doktoranden Arsenii Vetushko-Kalevich och jag konferensen ”Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktning 1500–1800” vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 26 forskare från Danmark, Estland, Finland, Island, Ryssland och Tyskland presenterade nya forskningsrön om tidigmodern tillfällesdiktning, och ett trettiotal inbjudna åhörare deltog. I oktober 2020 utkommer boken Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning under tidigmodern tid, red. Arne Jönsson, Valborg Lindgärde, Daniel Möller & Arsenii Vetushko-Kalevich, på Makadam förlag.

27 maj 2016 arrangerade prof. Anders Cullhed, prof. Mats Malm och jag, med stöd av Kungl. Vitterhetsakademien, symposiet "Metamorphoses: A Critical Reappraisal", Kungl. Vitterhetsakademien, Villagatan 3, Stockholm. Tio forskare från England, Italien, USA, Norge och Sverige höll föredrag om Ovidius Metamorfoser. Ett tjugotal inbjudna åhörare deltog. I juni 2020 utkom boken Metamorphic Readings: Transformation, Language, and Gender in the Interpretation of Ovid’s Metamorphoses, Edited by Alison Sharrock, Daniel Möller & Mats Malm, på Oxford University Press.

18–19 november 2015 arrangerade prof. Johan Stenström och jag, med stöd av Svenska Akademien, den nationella doktorandworkshopen "Europeisk 1700-talslitteratur". Elva doktorander från sex olika universitet och sju undervisande lärare deltog.

25–26 oktober 2012 arrangerade fil. dr Mathias Persson, fil. dr Anna-Maria Rimm, prof. Göran Rydén. fil. dr Kristiina Savin och jag den tvärvetenskapliga 1700-talskonferensen "Sverige och allt det andra. Det svenska 1700-talet i kosmopolitisk belysning" i Uppsala. Närmare 100 personer deltog varav 52 höll föredrag om sin forskning.

12–13 oktober 2012 arrangerade jag och TfL-redaktionen 2012 års TfL-konferens, "Litteraturstudiet och det akademiska språket" (Språk- och litteraturcentrum, Lund), där ett sextiotal personer deltog.

2. Konferensbidrag

Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktning 1500–1800, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 26–28 april 2017. Föredrag: ”Gothia me genuit. Svenska autoepitafier från tidigmodern tid".

LMK-stiftelsens idéforum, Björkliden, 28–31 augusti 2015: ”Presentation av aktuell forskning”. Utvald som enda representant från fakulteten för humaniora och teologi att tillsammans med tio andra forskare vid LU medverka vid LMK-stiftelsens idéforum för unga forskare, som leddes av bl.a. Göran Bexell, tidigare rektor för LU, och Sture Forsén, grundare av Pufendorfinstitutet.

Symposium till minne av barockskalden Johan Runius (1679–1713), Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 28–29 november 2013. Föredrag: ”Begravningspoesin och uppluckringen av principen om decorum. Från Johan Runius till Brynolph Hallborg”.

Sensur og edisjonsfilologi, Nordisk Netværk for Editionsfilologer (NNE), Oslo: Lysebu, Fondet for dansk-norsk samarbeids norske konferanseeiendom, 11–13 oktober 2013. Föredrag: ”Olof von Dalin och censuren i Witterhets-Arbeten”.

Från renhållningshjon till modeaccessoar: 10.000 år av människa-hund-relationer i Sverige, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Uppsala, 15 februari 2013. Föredrag: ”Stormaktstida och frihetstida gravdikter över hundar”.

1700-talets nordiska barnbok – språk, stil och smak, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm, 30 november 2012. Föredrag: ”’Jag seer der stoor och små fast jämbra sig och gråta...’. Om Werner von Rosenfelts gravdikt ’Klagan öfwer en mächta artig Papegoijas dödh’”.

International Association for Scandinavian Studies (IASS). Tema: Översättning – adaption, interpretation, transformation, Lund, 3–7 augusti 2010. Föredrag: ”Poetiska approprieringar. Erik Lindegren i gränslandet mellan parafras och översättning”.

Epideictic Literature from Antiquity to the Eighteenth Century. Research Symposium in Gothenburg, Sweden, 17–18 November 2009. Arranged by Dr. Stefan Ekman and Dr. Pernille Harsting. Paper: ”The Functions of Germund Cederhielm’s Epitaph for the Royal Dog Orange”.

Sappho i Sverige: Sophia Elisabet Brenner 350 år, Lunds universitet, 26–28 augusti 2009. Föredrag: ”Sophia Elisabet Brenner som djurgravdiktare. ’Den olyckeligen ihieltrampade Lilla Fogeln PIERROS Afskeds Wisa’ i ett traditionshistoriskt perspektiv”.

Epideictic Literature and Its Classical Background. Research Symposium in Gothenburg, Sweden, 16–17 June 2009. Arranged by Dr. Stefan Ekman and Dr. Pernille Harsting. Paper: ”Are Animal Epitaphs ’Epideictic’?”.

The Greco-Roman Rhetorical Tradition, Nordisk Netværk for Retorikkens Historie’s 4. konference, Syddansk Universitet Kolding, 2–5 November 2008. Paper: ”’R.I.P., Charlie’: Imitation of Roman Poetry in Seventeenth- and Eighteenth-Century Swedish Funerary Poetry Addressed to Animals”.

Lidner 250 år. Stockholm, 13–14 september 2007. Samarbete mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet och Svenska Akademien. Föredrag: ”Bengt Lidner och barockpoesin”.

International Association for Scandinavian Studies (IASS). Tema: Gränser i nordisk litteratur, Åbo, 2–7 augusti 2006. Föredrag: ”Blomman på graven. Om gränserna mellan livet och döden”.

IV. Pedagogiska meriter

Högskolepedagogisk fördjupningskurs: "Forskarhandledning – en introduktion", VT 2016.

Högskolepedagogisk fortsättningskurs: "Kursledarskap och kursplanering", HT 2012.

Högskolepedagogisk introduktionskurs, VT 2008.

Ett års heltidsstudier i pedagogik och didaktik, Malmö högskola (2001–2002).

V. Ledamotskap i lärda sällskap

2019–. Styrelseledamot i Olof von Dalinsällskapet, Vinberg, Halland.

2018–. Sekreterare i Karl Krüger-Hansson-samfundet, Lund.

2017–. Ledamot av Fakirensällskapets styrelse, Lund.

2016–. I styrelsen för Vetenskapssocieteten i Lund.

2016–. Arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund.

2015–. Medlem i Svenska PEN.

2006–. Ledamot av Gunnar Ekelöf-sällskapets styrelse, Stockholm, vars syfte är att främja intresset för Gunnar Ekelöfs författarskap. Ingår i redaktionen för sällskapets tidskrift och har även redigerat och medredigerat tre Ekelöf-böcker.

2005–2010: Styrelseledamot i Lundensiska litteratursällskapet, vice sekreterare med ansvar för sällskapets marknadsföring och kontakt med medlemmar.

VI. Samfällda forskningsprojekt

2008–2011 ingick jag i forskargruppen "The Nordic Epideictic Research Group" inom Nordisk Netværk for Retorikers Historie, under ledning av Pernille Harsting och Stefan Ekman. Projektet hade namnet "Cultivating the Art of Praise and Blame: Occasional Rhetoric and Poetry in the Nordic Countries, 1500–1800" och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

VII. Inbjuden att hålla föredrag om min forskning vid bl.a. följande tillfällen

Stockholms bokmässa 2020, Kungl. Akademien för de fria konsterna (Fredsgatan 12), 7 mars 2020, arrangerad av Svenska antikvariatföreningen. Föredrag: ”’Vita skepnad, så du prålar…’. 300 år av pekoral och pekoralister i Sverige”.

Svenska pekoralsällskapet, Valhallavägen 104 (Militärsällskapet), Stockholm, 10 oktober 2019. Anförande: ”300 år av pekoral och pekoralister i Sverige”.

Heldagssymposium arrangerat av Bellmanssällskapet 21 september 2019, ”Att framföra Bellman. Performativitetsforskningens möjligheter och problem”. Kristinehovs malmgård, Stockholm. Föredrag: ”Carl Michael Bellman som pekoralpastischör”. Tillsammans med prof. Lars Lönnroth ledde jag även symposiets avslutande panelsamtal.

Olof von Dalinsällskapets årsmöte, Vinberg, Halland, 24 augusti 2019. Föredrag: ”Rolldiktningens poetik. Olof von Dalins experimentella tillfällesdiktning”.

Sällskapet Gustaf III:s årsmöte, 31 mars 2019. Minisymposium: ”Olof von Dalin som lärofader och visdiktare”, Kristinehovs malmgård, Stockholm. Föredrag: ”Olof von Dalin som rolldiktare och pekoralpastischör”. Tillsammans med doc. Barbro Ståhle Sjönell ledde jag även symposiets avslutande panelsamtal.

Filosoficirkeln, 2 oktober 2018, Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund. Föredrag: "God stil och pekoral – vari består skillnaden?".

Malmö konsthall, 7 mars 2018, i samband med utställningen ”Odradek”. Föredrag: ”Franz Kafka – en skurborste för själen” (om Odradek-gestalten i novellen ”Familjefaderns bekymmer”).

Fakirensällskapets höstmöte, 14 oktober 2017, Finn Inn, Lund. Föredrag: ”Fakiren som pekoralpastischör.

Olof von Dalinsällskapets årsmöte, 26 augusti 2017, Halmstads slott. Föredrag: ”Experimentatorn Olof von Dalin”.

De litterära sällskapen, 12 mars 2017, Sveavägen 41, Stockholm. Föredrag: ”Gunnar Ekelöfs dikter i Grönköpings Veckoblad”.

Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte, 21 maj 2014, Börshuset: Svenska Akademien, Stockholm. Föredrag: "Pekoralpastischen: en Dalinsk innovation. Om det avsiktliga pekoralet hos Olof von Dalin".

14 oktober 2013 inbjöds jag till Malmö Borgarskola att föreläsa inför ca tjugo av skolans svensklärare över ämnet "Svensk och internationell modernistisk poesi".

Tessin-sällskapet, Kungl. Myntkabinettet, Stockholm, 14 februari 2013. Föredrag: "Fänad i helgade grifter. Djurgravdiktaren Olof von Dalin".

12 december 2012 inbjöds jag till Malmö Borgarskola i samband med minnesåret av August Strindbergs död att föreläsa inför ett hundratal av skolans elever under rubriken "Strindberg, galenskapen och sotet i absinten".

Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund, 18 mars 2012. Föredrag: "Olof von Dalin i text och ton". Jag framträdde tillsammans med sångaren Daniel Åberg och gitarristen Marcus Strand, som interfolierat med föredraget framförde några av Dalins visor.

Sällskapet för 1700-talsstudier: Forskningsfronten, Börshuset: Svenska Akademien, Stockholm, 19 november 2011: Presentation av doktorsavhandling.

Svenska Litteratursällskapets höstmöte, Stockholms universitet, 18 november 2011: Presentation av doktorsavhandling.

Department of Architecture and Built Environment, Lunds universitet (Theoretical and Applied Aesthetics: Design and Animals), 26 september 2011. Föredrag: "Swedish Funerary Poetry for Animals".

Olof von Dalinsällskapets årsmöte, Vinberg, 27 augusti 2011. Föredrag: "Djurgravdiktaren Olof von Dalin".

Tidigmoderna seminariet, Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, 5 oktober 2009. Föredrag: "En presentation av den svenska djurgravpoesin och dess funktioner – från Lindschöld till Dalin".

Seminariet för tidigmoderna studier, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, 26 oktober 2009. Föredrag: "'Pompelitteraturen': något om den äldre svenska djurgravpoesin".

Svenska antikvariatföreningen, Kungl. Akademien för de fria konsterna (Fredsgatan 12), Stockholm, 18 maj 2008. Föredrag: ”Barockskalden Olof Wexionius”.

VIII. Lyrik, översättarverksamhet och intervjuer – jfr rubriken "Publikationer" ovan!

1. Böcker

Kärlek och kultur II, Lund: Edition Tegnér, 2017.

Kärlek och kultur, Lund: Edition Tegnér, 2017.

I västra himlen, Lund: Edition Tegnér, 2015.

Noten am Rand des Lebens. Poetische Fragmente / Noter vid livets rand. Poetiska fragment, Stockholm: OEI editör, 2013.

Själsliga besvär. Dikter och reaktioner, Stockholm: OEI editör, 2009.

Harry Mathews, Enskilda nöjen, Malmö: Pequod Press, 2005. Översättning och efterord tillsammans med Magnus Halldin.

2. Intervjuer (urval)

Intervju 28/4 2011 med anledning av publiceringen av min doktorsavhandling: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60170?programid=4058

På Olof von Dalin-sällskapets hemsida finns en intervju från 2015 där jag svarar på frågor om min forskning: http://vondalin.se/lar-kanna-dalinforskare/daniel-moller/

På HT-fakultetens i Lund hemsida svarar jag på frågor om 2016 års Nobelpristagare i litteratur: http://www.lu.se/article/dylan-ett-smart-och-briljant-val

I Sveriges Radios P1 Kultur 1/2 2017 medverkade jag i ett samtal om "Dagens dikt" som fyllde 80 år denna dag: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/856816?programid=767

24/3 2017 blev jag intervjuad i Expressen om min forskning om svenska pekoral och pekoralister: http://www.expressen.se/kultur/sveriges-atta-basta-pekoral/

Intervjuades i TV4-nyheterna 29/3 2017 om min forskning om svenska pekoral och pekoralister http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/sveriges-s%C3%A4msta-dikter-ges-ut-i-ny-bok-3873332
Inslaget sändes kl. 19:00 och 22:00.

Samtalar i en fyra sidor lång artikel i Sydsvenskan 4/6 2017 med författaren Håkan Sandell om den svenska poesihistorien: https://www.sydsvenskan.se/2017-06-04/vilka-svenska-poeter-ar-bra-egentligen

Intervjuades live i TV4 5/10 2017 om Kazuo Ishiguro, 2017 års Nobelpristagare i litteratur. Även i TV4-nyheterna kl. 19:00 och 22:00 samma dag.

På HT-fakultetens hemsida svarar jag på frågor om 2017 års Nobelpristagare i litteratur: http://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/aktuellt/nyheter/1959

Intervjuad i Lärarförbundets tidning Alfa om min antologi Tre sekler av svenska pekoral. Intervjun publicerades 23/4 2018: https://tidningenalfa.se/litterar-hotorgskonst-inspirerar-elever/

Daniel Möller

Forskare, docent

 • Litteraturvetenskap
 • Språk- och litteraturcentrum

Studierektor

 • Filmvetenskap
 • Författarskolan
 • Teaterns teori och praktik
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post daniel.mollerlitt.luse

Telefon 046–222 84 86

Rum SOL:H234E

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20