Forskning

Allmän språkvetenskap

Lingvistik är ett mycket brett tvärvetenskapligt ämne med forskning inom många olika områden som rör språkets natur, bearbetning, utveckling och evolution. Följande områden är representerade inom ämnet lingvistik på SOL:

Den austroasiatiska språkfamiljen är den äldsta kända språkgrupperingen på det sydöstasiatiska fastlandet. Den omfattar 168 språk som talas av kulturellt och genetiskt olikartade befolkningar i regionen, men bara två av dem — vietnamesiska och kambodjanska — har officiell status. De flesta är minoritetsspråk, och vissa har bara några tiotal talare, däribland de s.k. aslispråk som talas av jägar-samlargrupper på Malackahalvön.

Lunds universitet har en lång tradition av forskning kring de utrotningshotade austroasiatiska språksamhällena. Denna forskning har omfattat mycket mer än traditionella grammatiska studier av fonologi, morfologi och syntax då den inkorporerat fält som prosodi, semantik, kognition, musikologi och etnografi i dokumentationen av språken. Central i denna nu 40-åriga forskningstradition är det s.k. Kammu-projektet, som förenat språk, musik och kultur i ett nätverk av experter på kammusamhället i norra Laos. På senare år har forskningen breddats till att omfatta även den till stora delar outforskade Asli-grenen av den austroasiatiska familjen, talad på Malackahalvön. Denna forskning innefattar ingående beskrivning och dokumentation av grammatik, lexikon samt semantiska och kognitiva kategorier i språk som ceq wong, jahai, mah meri, semaq beri och semnam. Med utgångspunkt i dessa austroasiatiska forskningsprogram håller våra forskare för närvarande på att bygga upp en digital multimediaresurs och långsiktigt arkiv för austroasiatiskt immateriellt kulturarv.

Personer: Felix Ahlner, Niclas Burenhult, Arthur Holmer, Anastasia Karlsson, Nicole Kruspe, Jens Larsson, Jan-Olof Svantesson, Marcus Uneson

Projekt:
Kammu reference grammar (VR)
Digital Austro-Asiatic Archive (RJ)

Historisk lingvistik undersöker språkförändring i tid och rum. Den relaterar till språklig variation och förändring och hur språket anpassar sig till sin sociala och geografiska omgivning. Alla delar av språket förändras, ofta på olika sätt och i olika takt, det gäller lexikonet, semantiken, fonetiken, morfologin och typologin.

I Lund studeras språkförändring och språkspridning hos språk i Amazonasområdet och Sydöstasien. Man använder sig av kvantitativa metoder i kombination med geografisk informationsteknologi (GIS), för att mäta och åskådliggöra språklig diversitet och geografisk spridning, baserat på lexikala, morfologiska och typologiska data.

Andra projekt med intresse för språkförändring rör b