Läs­engagemang och Shared Reading i svensk­undervisningen

Publicerad den 18 januari 2023
Böcker på ett bord

Ett samarbete mellan gymnasieskolan Vipan och SOL.

"Läsengagemang och Shared Reading i svenskundervisningen – ett samarbete mellan Gymnasieskolan Vipan och SOL-centrum” är ett praktiknära skolforskningsprojekt som undersöker elevers möjligheter att utveckla sitt läsengagemang genom att delta i den gruppbaserade och på högläsning baserade litteraturläsningsmodellen Shared Reading (SR).

Projektet har tillkommit på initiativ från ämnesföreträdare och lärare på skolan för att hantera utmaningen att i en ny mediesituation (digitalisering, ökat bruk av sociala medier) regelbundet och tillsammans med eleverna läsa och arbeta med längre texter, vilket enligt PISA-studier har betydelse för deras skolprestationer.

Om projektet

Det här projektet sätter eleverna och deras litteraturläsning i centrum. Efter kompetensutveckling ska svensklärarna genomföra en intervention: de ska leda litteratursamtal enligt Shared Reading-modellen en gång i veckan (ca 60 minuter) under fyra till sex veckor. Lärarna ska tillsammans med forskarna dokumentera och samla in forskningsdata, som de ska analysera och presentera gemensamt.

Projektets syfte är att undersöka om och hur elevers läsengagemang påverkas av att de deltar i den gruppbaserade litteraturläsningsmodellen SR. 

Fördjupat samarbete

Projektet är inledningen på ett fördjupat samarbete mellan gymnasieskolan Vipan och SOL-centrum. Utbildning, svenskundervisningen på skolan och ämneslärarutbildningen i svenska på SOL-centrum, och forskning knyts samman. Involverade forskare är Anders Ohlsson och Anna W Gustafsson på SOL samt Martin Malmström från Malmö universitet.

Detta projekt har tillkommit på initiativ från ämnesföreträdare och lärare på gymnasieskolan Vipan. Det har sedan höstterminen 2021 utvecklats i nära samarbete mellan ett ämneslag för svensklärare på skolan och forskare på SOL-centrum.

Läs mer: Läsengagemang och Shared Reading i svenskundervisningen - ett samarbete mellan Gymnasieskolan Vipan och SOL-centrum (PDF)

 

Shared Reading

Shared Reading (SR) bygger på högläsning och textsamtal i grupp. All läsning sker på plats; det krävs inga förberedelser eller läsläxor. Texterna (lyrik, noveller och utdrag ur romaner) delas inledningsvis ut till alla.

De ska stimulera och utmana deltagarna både genom sin form och sitt innehåll samt ge utrymme för deltagarnas meningsskapande i dialogform.

Senaste nyheter