Översättarutbildningen

Förteckning över examensarbeten vid Översättarutbildningen åren 2004-2009

VÅREN 2009 (exempel)

Källspråk engelska

Magnus Andersson
Det snabba språkets närhet. En text om arbetet vid översättningen av Suren Pillays "The Picture". Engelsk titel: The Closeness of the Fast Language: A Text About the Work Translating Suren Pillay's "The Picture"
Helen Haugness
No-lose-mål och no-regret-åtgärder: Terminologiska problem vid översättningen av två engelska miljötexter.
Pernilla Israelsson
Psykologispråket – en domänförlust för svenskan? Om att översätta den fackspråkliga läroboken Personality: Theory and Research av Daniel Cervone och Lawrence A. Pervin. Engelsk titel: The language of psychology – a loss of domain for the Swedish language?: Translating the technical textbook Personality: Theory and Research by Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin
Per Olof Lippe
Faktatäthet i komplexa nominalfraser: Strategier vid översättningen av en engelsk informationsbroschyr. Engelsk titel: Density of information in complex noun phrases: Translation strategies for an information booklet in English
Niklas Ljung
Tydligt språk i tunga texter: En mottagaranpassning av "Barriers to Change" Engelsk titel: Clear language in complex texts: Target group adaptation of "Barriers to Change"
Charlotte Ljungström
Klarspråk och könsneutralitet: Om att översätta skatterättslig text från engelska till svenska.
Engelsk titel: Clarity and Gender Neutrality: Translating Tax Literature from English into Swedish
Karin Oldenstam
Meningsfragment och talspråksmarkörer: Överväganden och strategier vid översättning av talspråk i en skönlitterär novell. Engelsk titel: Sentence fragments and oral discourse particles: Considerations and strategies for translating oral discourse in a fictional short story
Paula Persson
Överföring av stilistiska effekter från källtext till måltext: Om översättningen av David Foster Wallaces artikel "Roger Federer as Religious Experience" . Engelsk titel: Transferring stylistic effects from source language to target language: On translating David Foster Wallace's article "Roger Federer as Religious Experience"
Lena Svensson
Medicinska bruksanvisningar: Språklig utformning av instruerande textavsnitt imperativ – passivum. Engelsk titel: Medical instructions: Imperative and passive in user instructions

Källspråk franska

Silvia Bengtsson
Översättningssvenska? En studie i klarspråk i översättningen av en EU-text.
Charlotte Christensen-Nugues
Termer och metaforer i vetenskaplig text. Réalité juridique et sociale du couple d'aprés les sources du Bas Languedoc avant 1100 av Elisabeth Magnou-Nortier i svensk översättning
Cecilia Johansson
Att översätta för att övertyga - om argumentation och mottagaranpassning i översättningen av Le corset invisible.

Källspråk italienska

Linnea Gradén
Monstret och möllan. Mottagaranpassning av kulturspecifika fenomen vid översättning av barnlitteratur

Källspråk spanska

Sara Granér
Att syntetisera innehåll och förenkla syntax i översättningen av en akademisk text från spanska till svenska.
Mari Höglund
Rapport eller stridsskrift? Strategier för att överföra argumentationen från källtext till måltext i en rapport om gruvindustrin i Guatemala.
Johanna Sandström
Att finna svaret i kontexten. Semantiska och extralingvistiska svårigheter i översättning från spanska till svenska
Martin Uggla
Översättning av bilder, talspråk och mexikanismer i Frida Kahlos privata brev

Källspråk tyska

Andreas Edvardsson
Konsten att byta mottagargrupp vid översättning - Hur man gör Habermas läsbar för en svensk publik.
Ellen Fröh
Satsradning och kulturkontextuella svårigheter - om översättningsproblem i Elfriede Jelinek. Ein Porträt.

LÄSÅRET 2006-07

Engelska gruppen

Anette Glad
Översätta eller låna? Analys av facktermerna i Successful Fitness Motivation Strategies av Barbara A. Brehm
Pernilla Larsson
"Häxtremt otäckt." Analys av strategier vid översättning av humor i The Incredible Incas
Johanna Ollén
Att översätta för barn. Målgruppsanpassning vid översättning av The inside story – a kid's guide to kidney and liver transplants
Carolina Wickander
Blomsterspråk. Terminologiska aspekter på översättningen av orkidéhandboken Orchids

Franska gruppen

Christina Godsk
En bild säger mer än tusen ord?
Om att överföra bildspråk med utgångspunkt i en översättning av Le Tango – passion du corps et de l'esprit av Nardo Zalco
Tove Isaksson
Skjortorna som blev bortslitna som minibaguetter.
Om översättning av bildspråk i facktext med utgångspunkt i Le grand bazar mondial av Laurence Benhamou
Rebecka Johansson
Språkförbistring i översättning.
Svårigheter med att översätta franskt talspråk och ungdomsspråk i boken Pays de malheur
Cecilia Palmgren Kahnberg
Kontext och genreanpassning. Om problem kopplade till subjektivitet vid översättning av fransk facktext till svenska
Tove Mignot Rosén
Att kultur- och miljöanpassa en text.
Översättning ur ett semantiskt och pragmatiskt perspektiv med utgångspunkt i "Le terrorisme" av Isabelle Sommier
Inger Norén
Låt det vara osagt...
Om att bearbeta textbindningen i en översättning av "Tous les jardins du monde" av Gabrielle van Zuylen
Rasmus Persson
Från eurokratspråk till klarspråk.
Om klarspråk i EU-texter med utgångspunkt i en svensk översättning av L'avenir de la politique de cohésion

Italienska gruppen

Maria Göransson
Läsar- eller författaransvar?
Att översätta italiensk litteraturkritik – analys av tre artiklar från Bollettino 900
Charlotta Holmström
"Den som vill ha hela druvan har inget gott vin". En analys av bildspråket i Slow foods tidskrift Slow Messagero di gusto e cultura
Emma Rosenquist
En pentito flera pentiti? Kulturspecifika problem vid översättning av boken Bernardo Provenzano. Il ragioniere di Cosa nostra

Tyska gruppen

Rebecka Johansson
Strategier vid översättning av termer:
Politiska termer i översättningen av en tysk delstats webbplats
Mathilda Solid
Att återge subjektivitet – en analys baserad på Eberhard Trumlers Trumlers Ratgeber für den Hundefreund
Eva C Svarrer
Att översätta till ett enkelt och klart myndighetsspråk – hur en tyskspråkig myndighetstext om EU översätts till svenska enligt moderna klarspråksregler och äldre stilideal
Nina Thorsén
Radwandern in Schleswig-Holstein:
Att översätta egennamn i en broschyr om cykelturer

LÄSÅRET 2005-06

Engelska gruppen

Lisbet Englund
Från vaghet till klarhet. Om att översätta Sidas hälsopolicy Health is Wealth ur ett klarspråksperspektiv
Mhy Olsson
Hästen och ryttaren – han, hon eller den. Om referensbindning i engelska och svenska ridhandböcker. En analys med utgångspunkt i översättningen av Enlightened Equitation
Lisa Sjösten
Hålla tungan rätt i mun. Om vikten av exakthet och konsekvens vid översättningen av den fackfilosofiska texten Reasons and Persons
Annika Vasiliadou
Kärt barn har många namn. En semantisk analys av ordet baby med utgångspunkt i en översättning av boken Baby minds
Hanna Williamsson
Att översätta intertextualitet. Om arbetet med översättningen av den akademiska essän The Delicate Essence of Artistic Collaboration

Franska gruppen

Anita Borgmästars
Att översätta en miljö. Termproblem vid översättning av en text om Mont Saint-Michel-området
Ulrika Norberg
Att följa lagar och normer. Ett franskt tvistemål ur översättningsteoretiskt perspektiv
Sarah Fridlund
Sanningar och åsikter. Om konsten att vinkla verkligheten
Wiveka Sunding Hörnell
Att översätta med klarspråksambitioner. Franskt avtal för samägande av fastighet

Tyska gruppen

Ann Bergstrand
Känslan av att stå med det egna livståget på rätt station. En undersökning av metaforer i översättning
Helena Olsson
Informera eller imponera? En studie i att översätta en informationstext med dubbelt syfte
Sven Olsson
Översättning av dialekt
Nikoletta Terzi
Att expandera information. Informationstäthet och översättning

LÄSÅRET 2004-05

Engelska gruppen

Anna Aronsson
Starka normer, dolda mönster: En analys av genus och normativitet i språk med utgångspunkt i en översättning av Strong Women, Deep Closets: Lesbians and Homophobia in Sport av Pat Griffin
Sofia Boda
Vägen till spelrummet
Margareta Brandin Berndtsson
Det enkla och det svåra: Översättning av stildrag och tendensmarkörer i True Stories of the First World War av Paul Dowswell
Ann-Katrin Cederholm
Patent och klarspråk. En diakron studie av en traditionsbunden genre
Maria Hassler
Tidsuttryck i översättning: En analys av tidsuttryck i Mao Zedong
Emeli Holmqvist
Översättningspsykologi: Om bearbetning vid översättningen av Social Constructionist Psychology
Frida Holmsten
Skillnaden mellan att genomföra och genomförandet av. Om hur icke rättsakter översätts av EU-kommissionen
Maria Holst
I gränslandet mellan fackspråk och allmänspråk: En analys av terminologi i en översättning av World Atlas of Flags av Brian Johnson Barker
Camilla Jacobsson
Med målgruppen i fokus: Målgruppsanpassning i källspråk och målspråk med utgångspunkt i en översättning av 101 Ideas Kitchen av Rebecca Tanqueray
Carl-Otto Johansson
"Skit i å översätta facktermer!" En analys av den inspelningstekniska språkkulturen med utgångspunkt i en översättning av Basic Home Studio Design av Paul White
Mikael Nilsson
Lånord har sin plats: i gränslandet mellan musik- och datahandböcker.
Åsa Quensel Ahnfelt
Plånbok och hjärta: Om utvecklingssamarbete, översättning och klassisk retorik i samband med Röda Korsets informationsmaterial Barn i krig
Maria Simonsson
Tradition och innovation i patentöversättningar

Franska gruppen

Ingegerd Kondakow
Kontrakt i kontrast. Översättning till svenska av franska bostadskontrakt
Therese Kossarelos
Franska nominaliseringar. Problem vid översättningen av en Röda Kors-rapport
Emma Leonard
Mottagaranpassning vid översättningen av en fransk Sida-rapport
Helena Lindgren
Att avvika för att inte avvika. Mottagaranpassning vid översättningen av franska rödakorstexter
Johanna Molander
Textlingvistiska överväganden vid översättningen av en fransk hjälporganisationstext

Italienska gruppen

Maria Olsson
Oriana Fallacis La Rabbia e l'orgoglio: Att översätta retoriska texter – en utmaning på alla språkliga nivåer
Emma Pålsson
En omarbetad översättning – om problemen vid översättning av guideboken Italia del Sud e isole

Tyska gruppen

Eva-Helena Johansson
Tankstreck som översättningsproblem – en jämförelse mellan tyska och svenska
Joga Kellnberger
Motorhuvan som blev stålull – metaforer som exempel i en översättning av en pedagogisk, retorisk text om metaforer
Ingela Sjöström
Utvidgat attribut vid en textnära översättning av Bernstein, "Gold des Meeres"
Caroline Ousbäck
Modalverbet sollen som översättningsproblem. Olika sätt att ge råd och rekommendationer i en facktext om hästar
Ingela Sjöström
Utvidgat attribut vid en textnära översättning av Bernstein, "Gold des Meeres"
Gudrun Stenkula-Olsson
Vinkunskapens fackspråk – analys av tyska termer i en översättning
Sidansvarig: mari.mossbergnordlund.luse | 2019-01-11