Översättarutbildningen

Förteckning över examensarbeten vid Översättarutbildningen åren 2004-2009

VÅREN 2009 (exempel)

Källspråk engelska

Magnus Andersson

Det snabba språkets närhet. En text om arbetet vid översättningen av Suren Pillays "The Picture". Engelsk titel: The Closeness of the Fast Language: A Text About the Work Translating Suren Pillay's "The Picture"

Helen Haugness

No-lose-mål och no-regret-åtgärder: Terminologiska problem vid översättningen av två engelska miljötexter.

Pernilla Israelsson

Psykologispråket – en domänförlust för svenskan? Om att översätta den fackspråkliga läroboken Personality: Theory and Research av Daniel Cervone och Lawrence A. Pervin. Engelsk titel: The language of psychology – a loss of domain for the Swedish language?: Translating the technical textbook Personality: Theory and Research by Daniel Cervone and Lawrence A. Pervin

Per Olof Lippe

Faktatäthet i komplexa nominalfraser: Strategier vid översättningen av en engelsk informationsbroschyr. Engelsk titel: Density of information in complex noun phrases: Translation strategies for an information booklet in English

Niklas Ljung

Tydligt språk i tunga texter: En mottagaranpassning av "Barriers to Change" Engelsk titel: Clear language in complex texts: Target group adaptation of "Barriers to Change"

Charlotte Ljungström

Klarspråk och könsneutralitet: Om att översätta skatterättslig text från engelska till svenska.
Engelsk titel: Clarity and Gender Neutrality: Translating Tax Literature from English into Swedish

Karin Oldenstam

Meningsfragment och talspråksmarkörer: Överväganden och strategier vid översättning av talspråk i en skönlitterär novell. Engelsk titel: Sentence fragments and oral discourse particles: Considerations and strategies for translating oral discourse in a fictional short story

Paula Persson

Överföring av stilistiska effekter från källtext till måltext: Om översättningen av David Foster Wallaces artikel "Roger Federer as Religious Experience" . Engelsk titel: Transferring stylistic effects from source language to target language: On translating David Foster Wallace's article "Roger Federer as Religious Experience"

Lena Svensson

Medicinska bruksanvisningar: Språklig utformning av instruerande textavsnitt imperativ – passivum. Engelsk titel: Medical instructions: Imperative and passive in user instructions

Källspråk franska

Silvia Bengtsson

Översättningssvenska? En studie i klarspråk i översättningen av en EU-text.

Charlotte Christensen-Nugues

Termer och metaforer i vetenskaplig text. Réalité juridique et sociale du couple d'aprés les sources du Bas Languedoc avant 1100 av Elisabeth Magnou-Nortier i svensk översättning

Cecilia Johansson

Att översätta för att övertyga - om argumentation och mottagaranpassning i översättningen av Le corset invisible.

Källspråk italienska

Linnea Gradén

Monstret och möllan. Mottagaranpassning av kulturspecifika fenomen vid översättning av barnlitteratur

Källspråk spanska

Sara Granér

Att syntetisera innehåll och förenkla syntax i översättningen av en akademisk text från spanska till svenska.

Mari Höglund

Rapport eller stridsskrift? Strategier för att överföra argumentationen från källtext till måltext i en rapport om gruvindustrin i Guatemala.

Johanna Sandström

Att finna svaret i kontexten. Semantiska och extralingvistiska svårigheter i översättning från spanska till svenska

Martin Uggla

Översättning av bilder, talspråk och mexikanismer i Frida Kahlos privata brev

Källspråk tyska

Andreas Edvardsson

Konsten att byta mottagargrupp vid översättning - Hur man gör Habermas läsbar för en svensk publik.

Ellen Fröh

Satsradning och kulturkontextuella svårigheter - om översättningsproblem i Elfriede Jelinek. Ein Porträt.

LÄSÅRET 2006-07

Engelska gruppen

Anette Glad

Översätta eller låna? Analys av facktermerna i Successful Fitness Motivation Strategies av Barbara A. Brehm

Pernilla Larsson

"Häxtremt otäckt." Analys av strategier vid översättning av humor i The Incredible Incas

Johanna Ollén

Att översätta för barn. Målgruppsanpassning vid översättning av The inside story – a kid's guide to kidney and liver transplants

Carolina Wickander

Blomsterspråk. Terminologiska aspekter på översättningen av orkidéhandboken Orchids

Franska gruppen

Christina Godsk

En bild säger mer än tusen ord?
Om att överföra bildspråk med utgångspunkt i en översättning av Le Tango – passion du corps et de l'esprit av Nardo Zalco

Tove Isaksson

Skjortorna som blev bortslitna som minibaguetter.
Om översättning av bildspråk i facktext med utgångspunkt i Le grand bazar mondial av Laurence Benhamou

Rebecka Johansson

Språkförbistring i översättning.
Svårigheter med att översätta franskt talspråk och ungdomsspråk i boken Pays de malheur

Cecilia Palmgren Kahnberg

Kontext och genreanpassning. Om problem kopplade till subjektivitet vid översättning av fransk facktext till svenska

Tove Mignot Rosén

Att kultur- och miljöanpassa en text.
Översättning ur ett semantiskt och pragmatiskt perspektiv med utgångspunkt i "Le terrorisme" av Isabelle Sommier

Inger Norén

Låt det vara osagt...
Om att bearbeta textbindningen i en översättning av "Tous les jardins du monde" av Gabrielle van Zuylen

Rasmus Persson

Från eurokratspråk till klarspråk.
Om klarspråk i EU-texter med utgångspunkt i en svensk översättning av L'avenir de la politique de cohésion

Italienska gruppen

Maria Göransson

Läsar- eller författaransvar?
Att översätta italiensk litteraturkritik – analys av tre artiklar från Bollettino 900

Charlotta Holmström

"Den som vill ha hela druvan har inget gott vin". En analys av bildspråket i Slow foods tidskrift Slow Messagero di gusto e cultura

Emma Rosenquist

En pentito flera pentiti? Kulturspecifika problem vid översättning av boken Bernardo Provenzano. Il ragioniere di Cosa nostra

Tyska gruppen

Rebecka Johansson

Strategier vid översättning av termer:
Politiska termer i översättningen av en tysk delstats webbplats

Mathilda Solid

Att återge subjektivitet – en analys baserad på Eberhard Trumlers Trumlers Ratgeber für den Hundefreund

Eva C Svarrer

Att översätta till ett enkelt och klart myndighetsspråk – hur en tyskspråkig myndighetstext om EU översätts till svenska enligt moderna klarspråksregler och äldre stilideal

Nina Thorsén

Radwandern in Schleswig-Holstein:
Att översätta egennamn i en broschyr om cykelturer

LÄSÅRET 2005-06

Engelska gruppen

Lisbet Englund

Från vaghet till klarhet. Om att översätta Sidas hälsopolicy Health is Wealth ur ett klarspråksperspektiv

Mhy Olsson

Hästen och ryttaren – han, hon eller den. Om referensbindning i engelska och svenska ridhandböcker. En analys med utgångspunkt i översättningen av Enlightened Equitation

Lisa Sjösten

Hålla tungan rätt i mun. Om vikten av exakthet och konsekvens vid översättningen av den fackfilosofiska texten Reasons and Persons

Annika Vasiliadou

Kärt barn har många namn. En semantisk analys av ordet baby med utgångspunkt i en översättning av boken Baby minds

Hanna Williamsson

Att översätta intertextualitet. Om arbetet med översättningen av den akademiska essän The Delicate Essence of Artistic Collaboration

Franska gruppen

Anita Borgmästars

Att översätta en miljö. Termproblem vid översättning av en text om Mont Saint-Michel-området

Ulrika Norberg

Att följa lagar och normer. Ett franskt tvistemål ur översättningsteoretiskt perspektiv

Sarah Fridlund

Sanningar och åsikter. Om konsten att vinkla verkligheten

Wiveka Sunding Hörnell

Att översätta med klarspråksambitioner. Franskt avtal för samägande av fastighet

Tyska gruppen

Ann Bergstrand

Känslan av att stå med det egna livståget på rätt station. En undersökning av metaforer i översättning

Helena Olsson

Informera eller imponera? En studie i att översätta en informationstext med dubbelt syfte

Sven Olsson

Översättning av dialekt

Nikoletta Terzi

Att expandera information. Informationstäthet och översättning

LÄSÅRET 2004-05

Engelska gruppen

Anna Aronsson

Starka normer, dolda mönster: En analys av genus och normativitet i språk med utgångspunkt i en översättning av Strong Women, Deep Closets: Lesbians and Homophobia in Sport av Pat Griffin

Sofia Boda

Vägen till spelrummet

Margareta Brandin Berndtsson

Det enkla och det svåra: Översättning av stildrag och tendensmarkörer i True Stories of the First World War av Paul Dowswell

Ann-Katrin Cederholm

Patent och klarspråk. En diakron studie av en traditionsbunden genre

Maria Hassler

Tidsuttryck i översättning: En analys av tidsuttryck i Mao Zedong

Emeli Holmqvist

Översättningspsykologi: Om bearbetning vid översättningen av Social Constructionist Psychology

Frida Holmsten

Skillnaden mellan att genomföra och genomförandet av. Om hur icke rättsakter översätts av EU-kommissionen

Maria Holst

I gränslandet mellan fackspråk och allmänspråk: En analys av terminologi i en översättning av World Atlas of Flags av Brian Johnson Barker

Camilla Jacobsson

Med målgruppen i fokus: Målgruppsanpassning i källspråk och målspråk med utgångspunkt i en översättning av 101 Ideas Kitchen av Rebecca Tanqueray

Carl-Otto Johansson

"Skit i å översätta facktermer!" En analys av den inspelningstekniska språkkulturen med utgångspunkt i en översättning av Basic Home Studio Design av Paul White

Mikael Nilsson

Lånord har sin plats: i gränslandet mellan musik- och datahandböcker.

Åsa Quensel Ahnfelt

Plånbok och hjärta: Om utvecklingssamarbete, översättning och klassisk retorik i samband med Röda Korsets informationsmaterial Barn i krig

Maria Simonsson

Tradition och innovation i patentöversättningar

Franska gruppen

Ingegerd Kondakow

Kontrakt i kontrast. Översättning till svenska av franska bostadskontrakt

Therese Kossarelos

Franska nominaliseringar. Problem vid översättningen av en Röda Kors-rapport

Emma Leonard

Mottagaranpassning vid översättningen av en fransk Sida-rapport

Helena Lindgren

Att avvika för att inte avvika. Mottagaranpassning vid översättningen av franska rödakorstexter

Johanna Molander

Textlingvistiska överväganden vid översättningen av en fransk hjälporganisationstext

Italienska gruppen

Maria Olsson

Oriana Fallacis La Rabbia e l'orgoglio: Att översätta retoriska texter – en utmaning på alla språkliga nivåer

Emma Pålsson

En omarbetad översättning – om problemen vid översättning av guideboken Italia del Sud e isole

Tyska gruppen

Eva-Helena Johansson

Tankstreck som översättningsproblem – en jämförelse mellan tyska och svenska

Joga Kellnberger

Motorhuvan som blev stålull – metaforer som exempel i en översättning av en pedagogisk, retorisk text om metaforer

Ingela Sjöström

Utvidgat attribut vid en textnära översättning av Bernstein, "Gold des Meeres"

Caroline Ousbäck

Modalverbet sollen som översättningsproblem. Olika sätt att ge råd och rekommendationer i en facktext om hästar

Ingela Sjöström

Utvidgat attribut vid en textnära översättning av Bernstein, "Gold des Meeres"

Gudrun Stenkula-Olsson

Vinkunskapens fackspråk – analys av tyska termer i en översättning