Person

Valéria Molnar

Professor emerita

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post valeria.molnartyska.luse

Telefon 046–222 91 62

Rum SOL:L300e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sedan 1999 är jag professor i tyska vid Lunds universitet. Efter statsexamen i tyska, ryska och nordiska språk och doktorsexamen i tysk språkvetenskap vid ELTE universitetet i Budapest avlade jag ämneslärarexamen i tyska och engelska vid Lunds universitet. Jag blev filosofie doktor vid Lunds universitet 1991, docent 1995.
Tyngdpunkten i min pedagogiska verksamhet ligger på forskarutbildning. Jag har hållit ett stort antal kurser på doktorandnivå samt handlett 10 avhandlingar i olika ämnen. För närvarande är jag handledare för 6 doktorander. Jag har också ansvar för kurser på avancerad nivå i tysk språkvetenskap och handleder specialarbeten.
Min forskning har inriktning på sambandet mellan språkets form och språkets funktion. Jag är framför allt intresserad av struktureringen av information både ur ett allmänteoretisk och ett kontrastivt resp. typologiskt perspektiv. Det typologiska perspektivet kombinerat med diakronin är också relevant för min forskning om grammatiska kategorier.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

 

 

Min forskning inriktar sig på sambandet mellan språkets form och språkets funktion (dvs. gränssnittet mellan grammatik och diskurs).

Jag är framför allt intresserad av informationsstruktur, både ur ett allmänteoretiskt och ett kontrastivt perspektiv. Struktureringen av information i sats och text styrs nämligen inte bara av universella kognitiva och pragmatiska principer utan påverkas också av olika språks grammatiska mönster. Informationsstrukturforskningen kräver följaktligen en helhetssyn på språket, som inkluderar inte bara den pragmatiska, semantiska men även den syntaktiska och fonologiska dimensionen.

I min avhandling utvecklade jag den teoretiska modellen för undersökningen av informationsstruktur och koncentrerade mig på analysen av tyskans och ungerskans topik- och fokusmarkerande strategier. Mellan 1995 och 1999 var jag forskningsledare för ett NOS-H finansierat forskningsprojekt (jfr. Structures of Focus and Grammatical Relations utgiven på förlagetNiemeyer) där jämförelsen av olika germanska språk (tyska, engelska, nordiska språk) och finsk-ugriska språk (finska och ungerska) stod i centrum. Både i detta projekt och i mina senare arbeten ägnade jag mig åt vidareutvecklandet av informationsstrukturteorin och kombinerade det med kontrastiva och typologiskt inriktade undersökningar av ett större antal språk. Bandet Architecture of Focus (publicerat på förlaget Mouton de Gruyter år 2006) och den nya planerade publikationen Architecture of Topic (med planerad utgivning på förlaget Mouton de Gruyter år 2019) innehåller en rad relevanta arbeten av internationellt välkända experter inom forskningsfältet informationsstruktur.

Mitt stora intresse för olika språk och kontrastiva resp. typologiska frågeställningar manifesteras även i min forskning kring olika verbala kategorier. I fokus för mina publikationer står kategorin aspekt och dess relation till diates. Jag planerar också ett större teoretiskt arbete inom ramen av ett omfattande historiskt-typologiskt orienterat projekt om kategorin passiv.

Redaktörskap (12 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (11 st)

Konferensbidrag (4 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (14 st)

Valéria Molnar

Professor emerita

  • Tyska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post valeria.molnartyska.luse

Telefon 046–222 91 62

Rum SOL:L300e

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20