Person

Marie Källkvist

Docent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marie.kallkvistenglund.luse

Telefon 046–222 75 54

Rum SOL:H322

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Universitetslektor, docent, forskningsledare

FK engelska, svenska och svenska som främmande språk (LU, 1990)
Ämneslärarexamen (LU, 1990)
MPhil engelska (Cambridge University, 1993)
PhD, engelska (Cambridge University, 1997)
Docent (LU, 2012)
Gästprofessor (Linnéuniversitetet, 2018-2022)
Professor i engelska (Linnéuniversitetet, 2023-tills vidare)

Forskning: Engelska med språkvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig inriktning, flerspråkighet, högskolepedagogik. Forskningsledare: MultiLingual Spaces (VR-UVK 2016-03469).

Undervisning: språkvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga kurser i engelska, flerspråkighet, språkpolitik och forskningsmetod.

Ledningsuppdrag: 1997-1999 och 2006-2008 (studierektor), 2009-2014 (bitr prefekt), 2009-2011 (stf prefekt) 2017-2021 (forskningsledare, VR) och 2019- (föreståndare för Centrum för Educational Linguistics vid Linnéuniversitetet).

Samverkan: Fortbildar regelbundet lärare och skolledare lokalt och nationellt.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Handledning i forskarutbildningen

Avslutade handledningsuppdrag:

Barbro Lindhe, FL (Lund), 2001
Monica Karlsson, FD (Lund), 2002
Ragnhild Knutsson, FL (Lund), 2006
Henrik Gyllstad, FD (Lund), 2007
Tina Gunnarsson, FL (Lund), 2015
Marina Prilutskaya, FD (Nord universitet, Norge), 2020
Daniel Ihrmark, FD (Linnéuniversitetet), 2023

Pågående handledningsuppdrag:
Justyna Legutko, FD, Linnéuniversitetet
Tina Gunnarsson, FD, LU
Gabriel Bäck, FD, Linnéuniversitetet
Elin Nylander, FD, LU
Helena Karlsson Pacheco, FD, Linnéuniversitetet

Extern forskningsfinansiering:

Vetenskapsrådet, 2022, 5 998 327 SEK (medsökande)

ULF-medel (statsfinansiering av praktiknära forskning, 2021, 200 000 SEK (huvudsökande)

Forskningsrådet (Norge), 2020, 11 948 000 NOK (medsökande)

Crafoordska stiftelsen, 2018, 100 000 SEK (medsökande)

Crafoordska stiftelsen, 2017, 400 000 SEK (huvudsökande)

VR, 2016: Flerspråkiga praktiker: en resurs i engelskundervisningen? (huvudsökande) 7 416 000 SEK

VR, 2012: Forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet: De främmande språkens didaktik 2013-2015 (medsökande), 8 000 000 SEK

Einar Hansens forskningsfond, 2012, 100 000 SEK (medsökande)

Crafoordska stiftelsen, 2007, 40 000 SEK (huvudsökande)

HSFR, 1997, 1 100 000 SEK (huvudsökande)

Sakkunniguppdrag:

Ämnesexpert i panel för ackreditering av kandidat- och masterutbildningar i engelska vid universitet i Danmark: 2011-2014.

Sakkunnig för Danmarks Ph.d.-råd (bedömning av ansökningar till forskarutbildning i utbildningsvetenskap): 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

Docentansökan, Högskolan Dalarna (2021)

Docentansökan, Uppsala universitet (2020)

Docentansökan tillika tillsvidareanställning, University of Calgary, Kanada (2018)

Lektorsanställning i engelsk språkvetenskap vid Malmö högskola (2010)

Lektorsanställning i engelska med inriktning mot språkinlärning vid Köpenhamns universitet (2010)

Uppdrag i redaktionskommittéer för tidskrifter

Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts (John Benjamins), 2014-
Nordic Journal of Language Teaching and Learning, 2021-

Granskare (reviewer) för följande tidskrifter:

The Modern Language Journal
TESOL Quarterly
International Journal of Multilingualism
Educational Sciences
Intern. Journal of Bilingual Education and Bilingualism
Current Issues in Language Planning
Language and Intercultural Communication
Nordic Journal of English Studies
The Internet and Higher Education
Studia Linguistica
Multilingua
Language, Culture and Curriculum
Journal of Immersion and Content-Based Language Education
EDUCARE
The European Journal of Applied Linguistics
Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts
System
Moderna språk
Language Awareness
Classroom Discourse
Languages
Lingua
Pedagogies: An International Journal
Critical Inquiry in Language Studies
New Voices in Translation Studies
Journal of Multilingual and Multicultural Development

Uppdrag som opponent

Opponent, slutseminarium för doktorsavhandling i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Karlstads universitet, 2008

Opponent, slutseminarium för doktorsavhandling i allmän språkvetenskap, Lunds universitet, 2017

Opponent, 50%-seminarium för doktorsavhandling, Nord universitet, Norge, 2018

Opponent, disputation i engelska med språkvetenskaplig inriktning, Stockholms universitet, 2019

Opponent, slutseminarium för doktorsavhandling i svenska språket, Linnéuniversitetet, 2021

Opponent, slutseminarium för doktorsavhandling i språkdidaktik, Malmö universitet, 2022

Uppdrag som ledamot i betygsnämnd
FL, svenska (LU, 2003)
FL, tyska (LU, 2004)
FD, engelska (Stockholms universitet, 2008)
PhD, utbildningsvetenskap (Kwazulu-Natal University, Sydafrika, 2010)
FD, språkdidaktik (Umeå universitet, 2016)
FD, engelska (Karlstad universitet, 2016)
FD, pedagogiskt arbete (Göteborgs universitet, 2019)
FD, engelska med språkvetenskaplig inriktning (Karlstads universitet, 2022)

Priser och utmärkelser
Svenska institutets stipendium för utlandsstudier, 1992
Overseas Research Student (ORS) Award, Cambridge University, 1993
Nominering (vid två tillfällen), Lunds universitets pedagogiska pris
Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning, Lunds och Köpenhamns universitet, 2009

Lednings- och förtroendeuppdrag
Forskningsledare: Flerspråkiga praktiker i engelskundervisningen (VR, 2017-2022)
Föreståndare: Centrum för Educational Linguistics, LNU (tillsammans med Ewa Bergh Nestlog, 2018-)

Ordförande i ASLA (Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2016-2019)

Biträdande prefekt med ansvar för grundutbildningen vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) (2009-2012, 2014)
Ställföreträdande prefekt, SOL (2009-2011)
Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen (2009-2012)
Ordinarie ledamot i institionsstyrelsens arbetsutskott (2009-2012)
Ordinarie ledamot i Engelska institutionens styrelse (2003-2005)
Suppleant i språkvetenskapliga sektionens lärarförslagsnämnd (2003-2005)
Studierektor för lärarkollegium 4 (engelska och tyska) vid SOL (2006-2008)
Studierektor vid Engelska institutionen (1997-1999, 2006)
Styrelseledamot, Vetenskapssocieteten, 2014-2016
Styrelseledamot Svenska föreningen för tillämpad lingvistik (ASLA) 2005-2016

Ledarskapsutbildningar
Prefektutbildning (2010)
Ledarskapsutbildning med genusperspektiv (AKKA) (2008)
Ledning av högskolepedagogisk verksamhet (2012-2013)

Undervisningserfarenhet
Jag har undervisat vid följande lärosäten: Cambridge University, Lunds universitet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Malmö högskola och Mälardalens högskola.

Vid Cambridge University undervisade jag i svensk språkfärdighet i två år och under doktorandtiden i tillämpad lingvistik med inriktning mot engelska. Vid Malmö högskola, Högskolan Halmstad, Lunds universitet och Linnéuniversitetet har jag arbetat med utbildning a v blivande högstadie- och gymnasielärare i engelska. I Malmö inbegrep detta en integration av det allmänna utbildningsområdet (dvs utbildningsvetenskap), den verksamhetsförlagda delen (dvs studenternas praktik i deras partnerskolor) och engelska med språkvetenskaplig inriktning. Jag arbetade 20-40% vid Lärarutbildningen vid Malmö högskola under perioden 2003-2009 inom min anställning som universitetslektor vid Lunds universitet.

Intressen
Språk i pedagogiska kontexter, lärarutbildning, flerspråkighet, högskolepedagogiskt utvecklingsarbete, ledarskap & medarbetarskap, hållbarhet, mångfald, samt språkpolitik och språkvård.

Marie Källkvist

Docent

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marie.kallkvistenglund.luse

Telefon 046–222 75 54

Rum SOL:H322

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10