Person

Marianne Thormählen

Professor emerita

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianne.thormahlenenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mina tre forskningsspecialiteter verkar inte alls hänga ihop: hela mitt forskarliv har jag sysslat med T. S. Eliots poesi; ett årtionde (ca 1985-1995) ägnade jag åt den engelske sextonhundratalsskalden John Wilmot, 2nd Earl of Rochester och de senaste tjugofem åren har jag arbetat med systrarna Brontës romaner.

Men även om dessa forskningsfält inte tycks ha mycket gemensamt, är drivkraften alltid densamma: jag vill öppna möjligheter för andra läsare – både inom och utom akademin – att få ut mer av litterära verk som jag själv har blivit trollbunden av. Det gör jag genom att närma mig texterna på deras egna villkor och låta dem tala om för mig var det fattas kunskap. Sedan bestämmer jag hur jag vill söka och presentera den. Det är den enda metod jag har, och den har hittills lett till fem monografier (varav tre på Cambridge University Press, hardback och paperback), fyra samlingsvolymer (inklusive en om modernismen på Palgrave Macmillan) och en rad artiklar i internationell fackpress.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Fr.o.m. 2015 har jag en ledande funktion vid Lunds universitets nya bokförlag, Lund University Press. Förlagets vision är att publicera noggrant kvalitetsgranskad (peer review) lundensisk forskning i tryckt form och online (parallellpublicering). Alla böcker är på engelska och marknadsförs globalt i samarbete med Manchester University Press. Se http://lunduniversitypress.lu.se för mer information.

Från 2009 till 2014 var jag prodekan för forskning vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. I den egenskapen arbetade jag för att förbättra de forskande lärarnas möjlighet att ägna sig åt vetenskapligt arbete och göra detta arbete mer synligt, framför allt internationellt. Forskningsnämnden, där jag var ordförande, införde s.k. forskningsterminer för lektorer och professorer som stod i begrepp att slutföra ett större forskningsarbete och behövde obruten tid för det. Nämnden tog också bl.a. initiativ för att professionalisera bokutgivningen inom HT och uppmuntra forskarna att publicera sig i engelskspråkiga tidskrifter.

Min sista större insats som forskningsprodekan var att leda HT-fakulteternas omfattande interna forskningsutvärdering, HTRQ14. Utvärderingen publicerades i september 2014 och kan läsas på nätet; gå till www.ht.lu.se/books och klicka på rutan med 'HTRQ14'.

Under tiden som prodekan ingick jag i fakultetsledningen. I ceremoniella sammanhang, t.ex. vid professorsinstallationer, fungerade jag som Humanistiska fakultetens dekanus.

2004-2007 var jag president för International Association of University Professors of English (IAUPE) och organiserade dess tjugonde storkonferens i Lund 2007. Jag är ledamot av redaktionskommittén för English Studies, samt medlem i Kungliga Humanististiska Vetenskapssamfundet i Lund (där jag var ordförande 2001-2003) och i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Jag står upptagen i AcademiaNet, en tysklandsbaserad databas för excellenta kvinnliga forskare, är hedersledamot av T. S. Eliot Society (USA) och har varit Visiting Fellow vid All Souls College, Oxford.

Hittills har jag handlett (som huvudhandledare) 17 doktorander till disputation.

Marianne Thormählen

Professor emerita

  • Engelska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post marianne.thormahlenenglund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10