Person

Lena Ambjörn

Professor, FFU-ansvarig

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ambjornmellost.luse

Telefon 046–222 36 57

Rum SOL:A228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Inom ämnet semitiska språk har Lena Ambjörn specialiserat sig på textkritisk filologi och den medeltida medicinens historia. Hon arbetar huvudsakligen med att göra arabiskt och syriskt handskriftsmaterial tillgängligt för historisk och språkvetenskaplig forskning, dels i form av textkritiska editioner med idéhistoriskt inriktade kommentarer, dels i form av indexering och specialstudier av medicinhistoriskt källmaterial.

Information om kvalificerad medicinsk teori och praktik under den period som i Västvärlden kallas medeltiden måste sökas i arabiskt källmaterial. Det bevarade materialet är mycket omfattande men fortfarande till största delen obearbetat, oläst och i många fall okänt även för den medicinhistoriska expertisen.Det internationella intresset för den del av idéhistorien som dokumenterats på arabiska är stort och det finns en konstant efterfrågan på textkritiskt restaurerade texter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt huvudsakliga forskningsområde är den medeltida medicinen i Mellanöstern, en del av idéhistorien som idag utgör ett expansivt forskningsfält. Min forskning går framför allt ut på att göra medeltida arabiskt källmaterial tillgängligt för medicinhistoriker och språkforskare genom att utarbeta textkritiska editioner med översättning och kommentarer.
Trots sin betydelse som en viktig länk mellan senantikens skolastiska medicinska diskussion och utvecklingen av den moderna västerländska medicinen är den del av medicinhistorien som dokumenterats på arabiska bristfälligt utforskad. Ett rikt källmaterial finns bevarat, men svårigheten att få fram manuskript ur arkiven, den handskrivna formen och språket är alla bidragande orsaker till att detta material till största delen förblivit obearbetat. Behovet av tillförlitliga texteditioner är stort. Utöver arabiska arbetar jag också med den arameiska dialekten syriska.

Böcker (3 st)

Artiklar (4 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (15 st)

Working papers (1 st)

Recensioner (4 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Arabiska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 5, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Postdoc. vid Köpenhamns universitet 2001-2002 (NorFA).
Einar Hansens stipendium 2001
Vik. universitetslektor i arabiska, Göteborg, 2002-2003.
Docent i semitiska språk, Lund, 2004.
Professor i arabiska, Lund, 2010.

Sekreterare i Nordic Society for Middle Eastern Studies och nordisk representant i EURAMES (European Association for Middle Eastern Studies) 2004-2007.
Ledamot i Svenska Forskningsinstitutets i Istanbul forskarkollegium.
Styrelseledamot i Vetenskapssocieteten i Lund 2006–2014.
Vetenskapssocietetens praeses 2011–2014.
Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.
Ledamot i Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.
Ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Ledamot i Kungl. Vitterhetsakademiens förvaltningsutskott 2020–

Ordförande i Högskoleverkets bedömargrupp för utvärdering av kandidat- och magisterutbildningar i afrikanska och orientaliska språk, 2012-2013.
Elektorsuppdrag för Vetenskapsrådet 2015
Ledamot i valberedningen för val till VR:s ämnesråd 2015

Elektorsuppdrag för Vetenskapsrådet 2018

Lena Ambjörn

Professor, FFU-ansvarig

  • Arabiska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post lena.ambjornmellost.luse

Telefon 046–222 36 57

Rum SOL:A228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20