Person

Katarina Bernhardsson

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.bernhardssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 66

Rum H228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i medicinsk humaniora med inriktning mot litteratur och medicin. Jag är anställd på SOL och bedriver min undervisning på medicinsk fakultet, där jag både undervisar, handleder och utvecklar ämnet.

För läkarstudenter: Inom området medicinsk humaniora handleder jag tillsammans med några kolleger examensarbeten på Läkarprogrammet. Det innebär att studenterna kan välja att under en hel termin (en halv på termin 5) fördjupa sig i humanistiska perspektiv på medicinska frågor, exempelvis genom att studera litterära verk, självbiografiska berättelser, film, poesi eller konst för att nå patientperspektiv och upplevelser av sjukdom och kulturella/samhälleliga perspektiv på sjukdom, diagnoser, läkarroll och möten med vården.

Jag är också ansvarig för Breddnings- och fördjupningskursen "Medicin som humaniora", 7,5 hp på termin 11.

Min bakgrund är inom litteraturvetenskap, där jag disputerade 2010 med avhandlingen Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är i grunden litteraturvetare och har inom denna forskning särskilt ägnat mig åt litterära skildringar av sjukdom, något som min avhandling Litterära besvär (2010) studerar i samtida svensk litteratur. 2017 påbörjade jag en tjänst vid Lunds universitet som lektor inom medicinsk humaniora, vilket är den första tjänsten av sitt slag i Sverige. Dess inriktning mer specifikt är mot litteratur och medicin, och inom tjänsten undervisar jag på Läkarutbildningen, handleder, forskar och har en viss samordnande funktion.

Mitt intresse för området är brett, och både i min avhandling och i boken Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv (red. Ola Sigurdson) har jag gett introducerande översikter över medicinsk humaniora och narrative medicin, och på så sätt i viss mån bidragit till dess etablering i landet. För närvarande studerar jag självbiografiska sjukdomsskildringar, s.k. patografier, med viss tonvikt på svenskt material, men jag har även fortsatt göra kortare skönlitterära studier. Jag är intresserad av tvärvetenskapliga sammanhang inom medicinsk humaniora och att placera litteraturen och litteraturvetenskapen inom området.

Jag sitter i styrgruppen för "Nordic Network for Narratives and Medicine", ingår i forskargruppen ”Health, Art and Society”, knutet till Universitetet i Tromsø, och är med i ett flertal nationella sammanhang inom medicinsk humaniora och narrativ medicin. Jag har också tidigare ägnat mig åt universitetshistoria och vetenskaplig publicering. Jag var en av redaktörerna bakom boken En lundensisk litteraturhistoria, publicerad i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (18 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (5 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i nätverket "Nordic Network for Studies in Narrativity and Medicine".

Medlem i forskargruppen "Health, Art and Society" (HAS) vid Universitetet i Tromsø.

2011-2012 medlem i redaktionen för Tidskrift för litteraturvetenskap, under 2012 som ansvarig för recensionsavdelningen.

Jag har som en av initiativtagarna varit med och byggt upp projektet Kriterium (se kriterium.se) under åren 2013 till 2016 när det var ett pilotprojekt, och jag var också en av Lunds universitets representanter under denna tid. Jag var också med och skrev den rapporten som låg till grund för arbetet, ”Towards Quality-Controlled Open Access Monographs in Sweden" (2013), en rapport finansierad av Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Biblioteket.

2004-2009 styrelseledamot i Lundensiska litteratursällskapet. Kassör 2004-2007, vice ordförande 2008-2009.

Katarina Bernhardsson

Forskare

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post katarina.bernhardssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 66

Rum H228

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20