Person

Jonas Granfeldt

Professor, FFU-ansvarig

  • Franska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jonas.granfeldtrom.luse

Telefon 046–222 88 02

Rum SOL:L512

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i franska med inriktning på språkvetenskap.

Forskningsprojekt (sedan 2005)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min huvudsakliga forskning ligger inom området tillämpad fransk språkvetenskap med inriktning på språkinlärning.

Projekt

Muntlig språkfärdig i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext (2016 - 2018) (VR)

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

http://www.sol.lu.se/projekt/913

On the phonology-morphosyntax interface in child and adult learners of French - The development of determiners and consequences for left edge phenomena (2015-2016) (Crafoord) (Collaboration with CNRS)

The aim of this project is to investigate the developmental relationship between phonology, prosody and morphosyntax in the acquisition of French by mono- and bilingual children (Swedish-French) and adult second language learners (L1 Swedish). The focus will be on the emergence of the determiner system and a number of properties related to determiners, some of which display contrastive differences between the two major languages involved here, French and Swedish.

http://www.sol.lu.se/projekt/896

http://www.sfl.cnrs.fr/fsdet

Forskarskolan FRAM (Främmande språkens didaktik) (2012-2015) (VR)

De främmande språkens didaktik (FRAM) är en forskarskola som bedrivs som ett forskningsprojekt. Projektet syftar ytterst till att undersöka villkoren för flerspråkighet i den svenska skolan.
Forskningsprojekten spänner över tre områden: Individens språkinlärning, IKT, lärande och undervisning i språk och Former för bedömning i språk samt fem språk, franska engelska, italienska, spanska och tyska.

http://www.isd.su.se/de-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5kens-didaktik

Corpus de LAngue Parlée en Interaction (CLAPI) (2013-2104) (Institut de Sciences de l'homme) (Collaboration avec Lyon II)

Ce projet exploratoire cherche d'une part à expérimenter comment une base de données de langue parlée en interaction peut devenir une ressource pour l'enseignement de la langue, et d'autre  part  à  proposer  des  modèles  d'utilisation  pré-organisés  pour  la  découverte  et l'apprentissage de l'interaction dans des situations naturelles.

http://www.sol.lu.se/projekt/698

http://clapi-fpie.ish-lyon.cnrs.fr/

Startålderns betydelse för språklig utveckling i franska (STUF) (2009-2011) (VR)

Projektet handlar om när språkutveckling som andraspråk börjar och utveckling som förstaspråk slutar. Vi jämför språkutveckling hos barn som börjar tillägna sig franska i olika åldrar (3-4 å vs 6år) Vi jämför med tidigare forskning om vuxnas L2 franska. Teoretiskt handlar projektet om att förstå startålderns betydelse för språkinlärningen.

http://projekt.ht.lu.se/sprakutveckling-franska/

Från A1 till C2: Lingvistiska korrelat till den gemensamma europeiska referensramens nivåer (Finansierat av HT-fakulteterna, LU)

Europarådets inflytelserika ramverk för lärande, undervisning och bedömning av språkfärdigheter, Common European Framework of Reference (CEFR) beskriver sex huvudnivåer, från A1 till C2. CEFR utgår från vad en språkanvändare kan göra med språket på olika nivåer. I projektet studerar vi vilka språkliga strukturer som korrelerar med nivåerna. Vi arbetar med engelska, franska och italienska.

http://www.sol.lu.se/projekt/420

Direkt Profil(2005-2008) (VR)
Direkt Profil var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlade om datorbaserad mätning av språkutveckling där analysen grundar sig på bl a de lingvistiska strukturer som befunnits ingå i sk utvecklingsgångar (Bartning &Schlyter, 2004). Vi utvecklade ett program för automatiserad mätning av språknivå. 

http://project.sol.lu.se/DirektProfil/.

Determinerarfrasens Utveckling i Romanska Språk (DURS)(1999-2004) (HSFR)

Projektet syftade till att jämföra språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn och vuxna inlärare av franska. Teoriramen var generativ grammatik och generativt grundade teorier om språkinlärning. Fokus låg på nominalfrassyntax och morfologi men även utvecklingen av klitiska pronomina studerades. 

Böcker (2 st)

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (19 st)

Bokkapitel (13 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (18 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (5 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Franska

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Länk till CV (Kort version)

Uppdrag

2019 - 2021 Vice-president European Second Language Association (EuroSLA)

2018- Medlem av LUs akademiska tankesmedja - LU Futura

2016- Ledamot Programrådet för Ämneslärarutbildningen (LU)

2016- FFU-ansvarig franska

2012 – 2016 Prefekt med ansvar forskning och forskarutbildning (FFU), Språk- och litteraturcentrum

2009 - 2016 Lärarrepresentant Forskningsnämnden (HT)

2008 – 2011 Studierektor franska, spanska och rumänska, Språk- och litteraturcentrum

2010-2011 Projektledare ny gemensam lärarutbildning LU och HKr

Utmärkelser

2011 Mottagare av Einar Hansens legat för framstående forskning inom Humaniora

2003 Oscar II:s Stipendium Lunds universitet för avhandlingen L'Acquisition des catégories fonctionnelles

Ledamot i lärda sällskap

2019 - 2021 Vice-president European Second Language Association (EuroSLA)

2012-2016 Ordförande i Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA)

2010 Invald som arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (http://projekt.sol.lu.se/vetenskapssocieteten/)

2010-2012 Styrelseledamot i Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).

Medlem av redaktionskommittéer mm

Journal of the European Second Language Association (JESLA) John Benjamins, medlem av redaktionsråd (sedan 2019)

Language, Interaction & Acquisition (LIA) John Benjamins, medlem av redaktionsråd (sedan 2015)

Les Cahiers de l’Association for French Language Studies (AFLS) (sedan 2010)
Processability Approches to Language Acquisition Research & Teaching (Advisory board)

IRIS - Digitial repository (Advisory Board)

Övriga vetenskapliga uppdrag

Fakultetsopponent
Doktorsavhandling i franska vid Turku universitet, Finland. 2007.

Lic-avhandling i franska vid Stockholms universitet 2008

”Skuggopponent” i Nordiska språk (2008) och Allmän språkvetenskap (2011)

Halvtidsopponent i franska (2019) Oslo universitet

Ledamot av betygsnämnd
Psykolingvistik, Habilitation à diriger des recherches (HDR), Paris Ouest Nanterre (2013), Franska i Lund (2005 och 2015), i Växjö (2010 och 2013), i Stockholm (2013), Engelsk språkvetenskap i Lund (2007), i Stockholm (2016), Allmän Språkvetenskap i Lund (2009, 2018, 2020), Nygrekiska i Lund (2012), Språkdidaktik i Stockholm (2015)

Sakkunniguppdrag

Lektorstjänst i främmandespråksinlärning, Stockholms universitet (2010), Lektorstjänst i franska, Stockholms universitet (2016), Lektorstjänst i utbildningsvetenskap, Uppsala universitet (2018), Docentur i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet (2014), Docentur i franska, Uppsala universitet (2013), Professorstjänst (opprykk) i främmandespråksdidaktik, Oslo universitet (2018), Professor in foreign-language pedagogy Århus universitet (2019)

Utvärderingsuppdrag

Danmarks akkrediteringsinstitut, utvärdering av Kandidatutbildning (Master) i franska (2013)

Högskoleverket sakkunniguppdrag inom nationell utvärdering av högre utbildning i romanska språk (2012)

Utvärderingsuppdrag för Research Foundation Belgium (FWO)

Utvärderingsuppdrag för Estonian Research Council

Censor för språk- och kognitionsvetenskapliga ämnen, Köpenhamns och Århus universitet 2018 – 2022