lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i franska med inriktning på språkvetenskap.

Forskningsprojekt (sedan 2005)

Forskning

Forskargrupper

Om forskningen

Min huvudsakliga forskning ligger inom området tillämpad fransk språkvetenskap med inriktning på språkinlärning.

Projekt

Muntlig språkfärdig i främmande språk - en studie av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning i svensk skolkontext (2016 - 2018) (VR)

Projektets syfte är att undersöka samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning av främmande språk i svensk skolkontext och därmed bidra till en bättre förståelse av förutsättningarna för att kunna lära sig de tre största främmande språken, vid sidan av engelska, i den svenska skolan: franska, spanska och tyska.

http://www.sol.lu.se/projekt/913

On the phonology-morphosyntax interface in child and adult learners of French - The development of determiners and consequences for left edge phenomena (2015-2016) (Crafoord) (Collaboration with CNRS)

The aim of this project is to investigate the developmental relationship between phonology, prosody and morphosyntax in the acquisition of French by mono- and bilingual children (Swedish-French) and adult second language learners (L1 Swedish). The focus will be on the emergence of the determiner system and a number of properties related to determiners, some of which display contrastive differences between the two major languages involved here, French and Swedish.

http://www.sol.lu.se/projekt/896

http://www.sfl.cnrs.fr/fsdet

Forskarskolan FRAM (Främmande språkens didaktik) (2012-2015) (VR)

De främmande språkens didaktik (FRAM) är en forskarskola som bedrivs som ett forskningsprojekt. Projektet syftar ytterst till att undersöka villkoren för flerspråkighet i den svenska skolan.
Forskningsprojekten spänner över tre områden: Individens språkinlärning, IKT, lärande och undervisning i språk och Former för bedömning i språk samt fem språk, franska engelska, italienska, spanska och tyska.

http://www.isd.su.se/de-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5kens-didaktik

Corpus de LAngue Parlée en Interaction (CLAPI) (2013-2104) (Institut de Sciences de l'homme) (Collaboration avec Lyon II)

Ce projet exploratoire cherche d'une part à expérimenter comment une base de données de langue parlée en interaction peut devenir une ressource pour l'enseignement de la langue, et d'autre  part  à  proposer  des  modèles  d'utilisation  pré-organisés  pour  la  découverte  et l'apprentissage de l'interaction dans des situations naturelles.

http://www.sol.lu.se/projekt/698

http://clapi-fpie.ish-lyon.cnrs.fr/

Startålderns betydelse för språklig utveckling i franska (STUF) (2009-2011) (VR)

Projektet handlar om när språkutveckling som andraspråk börjar och utveckling som förstaspråk slutar. Vi jämför språkutveckling hos barn som börjar tillägna sig franska i olika åldrar (3-4 å vs 6år) Vi jämför med tidigare forskning om vuxnas L2 franska. Teoretiskt handlar projektet om att förstå startålderns betydelse för språkinlärningen.

http://projekt.ht.lu.se/sprakutveckling-franska/

Från A1 till C2: Lingvistiska korrelat till den gemensamma europeiska referensramens nivåer (Finansierat av HT-fakulteterna, LU)

Europarådets inflytelserika ramverk för lärande, undervisning och bedömning av språkfärdigheter, Common European Framework of Reference (CEFR) beskriver sex huvudnivåer, från A1 till C2. CEFR utgår från vad en språkanvändare kan göra med språket på olika nivåer. I projektet studerar vi vilka språkliga strukturer som korrelerar med nivåerna. Vi arbetar med engelska, franska och italienska.

http://www.sol.lu.se/projekt/420

Direkt Profil(2005-2008) (VR)
Direkt Profil var ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som handlade om datorbaserad mätning av språkutveckling där analysen grundar sig på bl a de lingvistiska strukturer som befunnits ingå i sk utvecklingsgångar (Bartning &Schlyter, 2004). Vi utvecklade ett program för automatiserad mätning av språknivå. 

http://project.sol.lu.se/DirektProfil/.

Determinerarfrasens Utveckling i Romanska Språk (DURS)(1999-2004) (HSFR)

Projektet syftade till att jämföra språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn och vuxna inlärare av franska. Teoriramen var generativ grammatik och generativt grundade teorier om språkinlärning. Fokus låg på nominalfrassyntax och morfologi men även utvecklingen av klitiska pronomina studerades. 

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (6 st)
Artiklar (18 st)
Bokkapitel (11 st)
Konferensbidrag (16 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Franska

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Konferensbidrag

(53) Erickson, G. & Granfeldt, J. (2017) TAL-projektet: en undersökning av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning avfrämmande språk vid sidan av engelska. Inbjudet föredrag (keynotes) Språklärargalan (arrangör Skolverket). Stockholm 2017-12-08 och Göteborg 2017-12-11.

(52) Granfeldt, J., Sayehli, S. & Ågren, M. (2017). Second foreign languages in the Swedish school context – The views of school leaders. Colloque international Image des langues -20 ans après. Neuchâtel, Schweiz. 2017-10-11.

(51) Granfeldt, J. et al. (2016) ASLA 50 år
Ett samtal om tillämpad språkvetenskap - då, nu och i framtiden. Panelsamtal med Kenneth Hyltentstam, Britt-Louise Gunnarsson och Åsa Wengelin. ASLA-symposiet 2016, Uppsala. 2016-04-22.

(50) Granfeldt, J. (2016) Empirical Underpinnings to the CEFR - Three Studies from an SLA Perspective. Inbjudet föredrag. FAS-seminariet Stockholms universitet. 2016-04-08.

(49) Granfeldt, J. (2015) On the Respective Roles of Age of Onset of Acquisition and Input for Developing Morphosyntax: The Case of French. Invited keynote. ADYLOC workshop, Paris CNRS/GDR 3195, 5-6 November 2015.

(48) Granfeldt, J. (2015) Nyttan och nöjet med flerspråkighet samt sanningen om Zlatans franska. Föredrag i LUs Forskarturné. Kävlinge bibliotek 28/10 2015.

(47) Granfeldt, J. (2015). Franska i världen, i Sverige och i elvernas huvud. Fortbildning för dig som undervisar i franska. Skolporten. Stockholm 13 oktober 2015.

(46) Granfeldt, J. (2015). On the development of gender in simultaneous and successive bilingual acquisition of French – Evidence for AOA and input effects. EuroSLA 25, Aix-en-Provence 25-28 August 2015.

(45) Splendido,F., Shoemaker,E., Wauquier, S. & Granfeldt, J. (2015). Access to Writing And the Acquisition of Obligatory Liaison. EuroSLA 25, Aix-en-Provence 25-28 August 2015. Splendido presenterade.

(44) Granfeldt, J. (2015). Differences and Similarities between Children and Adults Acquiring French – On the Respective Roles of Age of Onset of Acquisition and Input for Developing Morphosyntax. Invited presentation University of Cork, Ireland. Conference on Individual factors in SLA, 25 May 2015.

(43) Granfeldt, J. & Splendido, F. (2015). Zlatan – ett flerspråkigt bollgeni. Föredrag vid Humanistdagarna, 17 april 2015. Tillsammans med Frida Splendido

(42) Granfeldt, J. (2014). De l’acquisition des langues étrangères à l'évaluation formative en FLE - le logiciel Direkt Profil en application. Université de Caen, les conférences d'octobre, OFNEC, le 6 octobre 2014.

(41)Granfeldt, J. & Bernardini, P. (2014) Linguistic Complexity in the CEFR and in L2 English, L3 French and L4 Italian: On the Role of Target Language Typology for Measuring Language Proficiency. AILA August 10-15, Brisbane.

(40)Granfeldt, J., Thomas, A. & Ågren, M. (2014)The Effect of Quantity and Quality of Input on Vocabulary and Grammar Development in Child French. IASCL July 14-18, Amsterdam.

(39) Bengtsson, N., Granfeldt, J. Rocher-Hahlin, C. & Thomas, A. (2014) "Apprenants du FLE face à des extraits de conversation familière: perception - compréhension - verbalisation". Communication dans Journée d'étude autour de la mise à disposition de corpus de langue parlée / en interaction pour l'enseignement du Français. Lyon, École Normale Supérieure, 19 mai 2014

(38) Granfeldt, J. Bernardini, P. Gyllstad, H. Källkvist, M. & Wiberg, E (2013)." Linguistic Correlates to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment (CEFR): The case of syntactic complexity in L2 English, L3 French and L4 Italian" EUROSLA 23, September, Amsterdam.

(37) Granfeldt, J. & Ågren, M. (2013) Stages of Processability and Levels of Proficiency in the CEFR: The case of L3 French. Processability Approaches to Language Acquisition (PALA) Conference, September, Lund University. Ågren presenterade

(36) Hickmann, M., Granfeldt, J. & Engemann, H. (2013) "Motion and location in early French and Swedish child language" Child Language Seminar, June, Manchester.

(35) Granfeldt, J. & Ågren, M. (2012) "Direkt profil – un logiciel pour l’évaluation diagnostique en FLE". Didactiques du francais dans les pays nordiques, février, Uppsala. Ågren presenterade.

(34)Granfeldt, J. Bernardini, P. Gyllstad, H. Källkvist, M. & Wiberg, E (2012) "Linguistic correlates to the Common European Framework of Reference: the case of syntactic complexity in L2 and L3 French". Complexity workshop at Stockholm University. Granfeldt & Källlkvist presenterade.

(33) Granfeldt, J. & Gyllstad, H., Källkvist, M. (2012) "Lingvistiska korrelat till den Gemensamma europeiska referensramens nivåer" ASLA-symposiet, maj, Linköpings universitet. Granfeldt, Gyllstad & Källkvist presenterade.

(32) Granfeldt, J. (2011) “L2 Complexity, developmental stages and linguistic profiling”. September 2011. EUROSLA 21. Stockholm.

(31) Ågren, M., Granfeldt, J. & Thomas, A. (2010) "The impact of external factors in French cL2 as compared to (2)L1. Quantity and quality of the input. Presentation at the DGFS-Tagung, 23-26 febr, Berlin.
Ågren & Thomas presenterade

(30) Granfeldt, J. (2010) “What did X do with Y? Development of French-speaking children’s object clitic omission”. September 2011. EUROSLA 20. Reggio Emilia, september.

(29) Granfeldt, J. & Nugues, P. (2008) “Working with the CEFR proficiency levels in written L2 French: Some insights from the Direkt Profil project” Paper inom ramen för Language Learning Roundtable – en förkonferens till EUROSLA 18 sponsrad av tidskriften Language Learning. Aix-en-Provence, 10-13 september.

(28) Schlyter, S. & Granfeldt, J. (2008) “Is child L2 French like 2L1 or like adult L2?” Workshop on investigating the linguistic development of early successive bilinguals at IASCL XI Edinburgh, Scotland, 28 juli – 1 augusti. [Schlyter presenterade]

(27) Granfeldt, J. (2008) “Direkt Profil: a System for Grammatical Profiling and Assessment of L2 development” AILA konferensen Essen, Tyskland, 24-29 augusti.

(26) Granfeldt, J. (2007) ”A data-mining approach to stages of development in second language French”. EUROSLA 17, Newcastle, England, September 11-14 2007.

(25) Granfeldt, J. (2007) “Speaking and Writing Across Genres in L2 French: Exploring effects on Fluency, Complexity and Accuracy”. Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Use, Learning and Teaching. Brussels March 29-30, 2007. Poster-presentation.

(24) Granfeldt, J. (2006) “Speaking and Writing Across Genres in L2 French: Exploring effects on Fluency, Complexity and Accuracy”. Joint Annual Conference of the American Association for Applied Linguistics and the Canadian Association for Applied Linguistics. Montreal, Canada, 17-20 June 2006.

(23) Granfeldt, J., Nugues, P. et al. (2005) “Direkt profil: A system for evaluating texts of second language learners of French based on developmental sequences”. EUROSLA 15, Dubrovnik, September 2005. Poster-presentation (Malin Ågren presenterade).

(22) Granfeldt, J. (2005) ”Profils grammaticaux et lexicaux – à la recherche d’un rapport” XVIème Congrès des Romanistes Scandinaves, Universités de Copenhague et de Roskilde, Danemark, 24 - 28 août 2005.

(21) Granfeldt, J. (2005) « Direkt Profil et le développement de la morphologie du français écrit chez des apprenants suédophones » Journées franco-suédoises de linguistique. Organisées par le Laboratoire ModyCo et Université de Paris X Nanterre, Paris, France, le vendredi 24 et le samedi 25 juin 2005.

(20) Granfeldt, J., Nugues, P. et al. (2005) "Direkt Profil: A System for Evaluating Texts of Second Language Learners of French Based on Developmental Sequences". Nordiska DatalingvistikDagar (NODALIDA), Joensuu, Finland 2005 20-21 Maj.

(19) Granfeldt, J., Nugues, P. et al. (2005) “Direkt profil: A system for evaluating texts of second language learners of French based on developmental sequences”. The Second Workshop on Building Educational Applications Using Natural Language Processing, 43rd Annual Meeting of the Association of Computational Linguistics, Ann Arbor, USA, June 29 2005. [Emil Persson presenterade]

(18) Granfeldt, J. Nugues, P et al. (2005) « Direkt profil : un système d’évaluation de textes d’élèves de français langue étrangère fondé sur les itinéraires d’acquisition ». Traitement Automatique des Langues Naturelles, TALN & RECITAL 2005, Dourdan, France, 6-10 juin 2005.

(17) Granfeldt, J. (2004) "Heads and maximal projections in the acquisition of French - Approaching differences between children and adult learners" The Romance Turn Conference, Universidad de Madrid, September.

(16) Granfeldt, J. (2004) "Heads and maximal projections in the acquisition of French -Approaching differences between children and adult learners" EUROSLA 14, University of the Basque Country, September.

(15) Granfeldt, J. (2002) ”Sur le statut syntaxique de l’article défini”. Linguistic development in French, 18-19 juli. University of Southampton.

(14) Granfeldt, J (2001) ”Le développement de l’attribution/l’accord du genre en français une comparaison de l’acquisition L2 et 2L1”. EUROSLA 11, september. Universität Paderborn.

(13) Granfeldt J. & Schlyter, S. (2000) ”Acquisition of French subject pronouns in child and adult learners” Structure, Acquisition and Change of Grammars: Phonological and Syntactic Aspects, oktober. Universität Hamburg.

(12) Granfeldt, J. (1999)”The acquisition of the DP in bilingual and second language French” EUROSLA 9, 10-12 juni. EUROSLA 9. Lunds universitet.

(11) Granfeldt, J. (1998)”The acquisition of DP-structures in French. A study of formal vs. informal learners”. The doctoral workshop at EUROSLA 8, 10-12 september, Paris. The British Institute of Paris.

Gästföreläsare / Invited talks (internationellt/international)

(10) Granfeldt, J. (2012)Cliticisation in the acquisition of child French L2: a cross-learner comparison. Invited presentation Paris 8 / CNRS Structures formelles de langage. Paris 10 December 2012.

(9) Granfeldt, J. (2010) « Direkt Profil : automatic analyzer of texts written in French as a second language ». NaTAL. Natural Language Processing and Language Learning Workshop. INRIA Nancy.

(8) Granfeldt, J. (2009) “Cliticisation in the Acquisition of Child French L2 : a Cross-Learner Comparaison”. Workshop on Critical Period(s) and Successive Acquisition in Childhood. SFB Mehrsprachigkeit. Hamburg 4-5 juni.

(7) Schlyter, S. & Granfeldt, J. (2007) « Stades de développement en français – perspectives historiques et futures ». Complexity, Accuracy and Fluency in Second Language Use, Learning & Teaching March 29-30, 2007 Palace of the Academies, Brussels

(6) Granfeldt, J. (2006) “ Direkt Profil : a program for grammatical profiling and assessment of L2 French”. Conference on Second Language Acquisition and Language Teaching”. Universität Paderborn, Germany, 2006-12-15.

(5) Granfeldt, J. (2006) "Corpus et outils informatisés dans les recherches sur l'acquisition des langues: méthodes, quelques résultats et perspectives" Journée d'étude : L'acquisition des langues, une interdisciplinarité nécessaire : Entre typologie des langues, linguistique textuelle et psycholinguistique Paris X Nanterre, Paris, France 2006-01-20.

(4) Granfeldt, J. (2005) « Direkt Profil et le développement de la morphologie du français écrit chez des apprenants suédophones » Journées francon-suédoises de linguistique. Organisées par le Laboratoire ModyCo et Université de Paris X Nanterre Le vendredi 24 et le samedi 25 juin 2005

Gästföreläsare / Invited talks (nationellt/national)

(3) Granfeldt, J. & Schlyter, S. (2010) Föredrag vid Stockholms universitet i samband med Professor Inge Bartnings pensionering.

(2) Granfeldt, J. (2007) ”Direkt Profil : ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i franska”. Seminarium, NAFS (Nationella provgruppen), Göteborgs universitet, 2007-03-09

(1) Granfeldt, J. (2006) ”Direkt Profil : ett program för utvecklingsgångar och utvecklingsstadier i franska”. Fakultetsseminarium, Stockholms universitet, 2006-03-24.

Ledamot i lärda sällskap och utmärkelser

2012-2016 Ordförande i Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA) www.asla.se

2012-2015 Medlem av styrgruppen för forskarskolan Främmande språkens didaktik (FRAM)

2011 Mottagare av Einar Hansens legat för framstående forskning inom Humaniora (http://einarhansen.se/legat-2011/)

2010 Invald som arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (http://projekt.sol.lu.se/vetenskapssocieteten/)

2010-2012 Invald som styrelseledamot i Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA). Ansvarig för websida.

2006 Utvald som en av område HT:s ERC-kandiater Lunds universitet

2003 Oscar II:s Stipendium Lunds universitet för avhandlingen L'Acquisition des catégories fonctionnelles

Övriga vetenskapliga uppdrag

a) Fakultetsopponent
Doktorsavhandling i franska vid Turku universitet, Finland. 2007.

Lic-avhandling i franska vid Stockholms universitet 2008

”Skuggopponent” i Nordiska språk (2008) och Allmän språkvetenskap (2011)

b) Ledamot av betygsnämnd:
Psykolingvistik, Habilitation à diriger des recherches (HDR), Paris Ouest Nanterre (2013)

Franska i Lund (2005), i Växjö (2010 och 2013), i Stockholm (2013)

Engelsk språkvetenskap i Lund (2007), i Stockholm (2016)

Allmän Språkvetenskap i Lund (2009)

Nygrekiska i Lund (2012)

Språkdidaktik i Stockholm (2015)

c) Sakkunniguppdrag
Docentur i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet (2014)

Docentur i franska, Uppsala universitet (2013)

Danmarks akkrediteringsinstitut, utvärdering av Kandidatutbildning (Master) i franska (2013)

Högskoleverket sakkunniguppdrag inom nationell utvärdering av högre utbildning i romanska språk (2012)

Lektorstjänst i främmandespråksinlärning, Centrum för tvåspråkighet, Stockholms universitet (2010)

Lektorstjänst i franska, Stockholms universitet (2016)

Utvärderingsuppdrag för Research Foundation Belgium (FWO)

d) Medlem av redaktionskommittér etc

Language, Interaction & Acquisition (LIA) John Benjamins, medlem av redaktionsråd (sedan 2015)

https://benjamins.com/#catalog/journals/lia/board

John Benjamins Book Series: Processability Approches to Language Acquisition Research & Teaching (Advisory board)
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=PALART&show=board

Les Cahiers de l’Association for French Language Studies (AFLS) (sedan 2010)
http://www.afls.net/cahiers.php#board

IRIS - digitial repository member of Advisory Board

https://www.iris-database.org/

Jonas Granfeldt

Professor, FFU-ansvarig
Franska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jonas.granfeldtrom.luse

Telefon 046–222 88 02

Rum SOL:L512

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk