Person

Henrik Gyllstad

Docent, universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och universitetslektor i engelsk språkvetenskap här vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Min undervisning är framförallt inriktad på ordkunskap och fraseologi, språkbedömning och testning, vetenskapliga metoder, samt akademiskt skrivande.

Forskningsmässigt har jag för närvarande tre huvudinriktningar:

* Flerspråkighet och vilken roll en individs hela språkliga repertoar kan spela vid inlärningen av ytterligare ett språk (i projektet 'MultiLingual Spaces')

* Andraspråksinlärning, specifikt hur man genom psykolingvistiska metoder kan undersöka och modellera hur ord och fraser bearbetas och lagras i det flerspråkiga mentala lexikonet.

* Språktestning och -bedömning, där jag intresserar mig för validitet och reliabilitet kopplat till test av ord- och fraskunskap.

Mer information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (11 st)

Bokkapitel (6 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (62 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

 • Jag har undervisat/handlett vid: Lunds universitet, Malmö högskola, University of Nottingham och Militärhögskolan Halmstad.
 • Under 2014-2016 var jag en av organisatörerna av Språkinlärningsseminariet, en ämnesöverskridande seminarieserie där centrets språkinlärningsforskare träffas för att presentera och diskutera aktuell forskning.
 • Jag är medlem av redaktionsnämnden (Editorial Board) för tidskriften 'ITL - International Journal of Applied Linguistics' (utgiven av John Benjamins)
 • Jag ombeds kontinuerligt att granska artiklar insända till etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter, och jag har över tid anlitats som granskare för följande tidskrifter (i alfabetisk ordning):

  'Applied Linguistics'; 'Applied Linguistics Review'; 'Applied Psycholinguistics'; 'Corpus Linguistics and Linguistic Theory'; 'International Journal of Applied Linguistics'; 'International Journal of Corpus Linguistics'; 'International Journal of Learner Corpus Research'; 'International Review of Applied Linguistics in Language Teaching'; 'ITL - International Journal of Applied Linguistics'; 'Journal of Psycholinguistic Research'; 'Language Assessment Quarterly'; 'Language Awareness'; 'Language Learning'; 'Language Teaching'; 'Language Teaching Research'; 'Language Testing'; 'Linguistic Approaches to Bilingualism'; 'Modern Language Journal'; 'Reading in a Foreign Language'; 'Second Language Research'; 'Studia Linguistica'; 'Studies in Second Language Acquisition'; 'System'; 'TESOL Quarterly'; 'The Mental Lexicon'.

 • Jag har även varit granskare av artiklar för the Encyclopedia of Applied Linguistics (utgiven av Wiley Blackwell), samt bokförslag för Routledge och Cambridge University Press.
 • Jag har fungerat som granskare av forskningsprojektansökningar för statliga forskningsfinansiärer i Belgien och Holland.
 • Jag har vid två tillfällen (2011 och 2012) varit sakkunnig vid tillsättning av lektorer i engelska med inriktning mot ordkunskap och språktestning vid Köpenhamns universitet.
 • Jag har varit opponent/medlem av betygskommitté på åtta doktorsavhandlingar (2012 (Suhad Sonbul), 2013 (Paweł Szudarski), båda vid University of Nottingham, Storbritannien; 2014 (Robert Lee Revier), vid Aarhus Universitet, Danmark; som suppleant 2015 (Ketty Holmström), vid Lunds universitet; 2016 (Mélodie Garnier), vid University of Nottingham, Storbritannien; 2019 (Richard LaBontee), vid Göteborgs universitet, och (Per Snoder) vid Stockholms universitet, Sverige); och 2020 (Joanne Yager) som suppleant vid Lunds universitet.
 • Jag har handlett (biträdande) en doktorand fram till disputation: Anika Lloyd-Smith, vid Konstanz universitet, mars 2020.
 • För närvarande är jag huvudhandledare för två doktorander (Lari-Valtteri Suhonen, och Elin Nylander, båda vid Lunds universitet).
Henrik Gyllstad

Docent, universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20