Person

Henrik Gyllstad

Docent, universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och universitetslektor i engelsk språkvetenskap här vid Språk- och litteraturcentrum (SOL). Min undervisning är framförallt inriktad på ordkunskap och fraseologi, språkbedömning och testning, vetenskapliga metoder, samt akademiskt skrivande.

Forskningsmässigt har jag för närvarande tre huvudinriktningar:

* Flerspråkighet och vilken roll en individs hela språkliga repertoar kan spela vid inlärningen av ytterligare ett språk (i projektet 'MultiLingual Spaces')

* Andraspråksinlärning, specifikt hur man genom psykolingvistiska metoder kan undersöka och modellera hur ord och fraser bearbetas och lagras i det flerspråkiga mentala lexikonet.

* Språktestning och -bedömning, där jag intresserar mig för validitet och reliabilitet kopplat till test av ord- och fraskunskap.

Mer information om min forskning hittar du genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina huvudsakliga forskningsområden är andraspråksinlärning och språkbedömning och -testning. I min doktorsavhandling från 2007 utvecklade och utvärderade jag tester av kollokationskunskap hos avancerade inlärare av engelska. Målet var att påvisa att dessa tester gav upphov till tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet) data, samt att undersöka olika studerandegruppers (gymnasie- och universitetsnivå)kollokationskunskap.

Förutom fortsatt forskning om ordinlärning och ordtestning intresserar jag mig för experimentella psykolingvistiska metoder för studier av det bilinguala lexikonet, och där hur lexikala enheter (ex. kollokationer och idiom) bearbetas, lagras och lärs in hos vuxna tvåspråkiga individer.

Nyligen avslutade jag ett treårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2015). Detta projekt, där jag var forskningsledare, undersökte hur andraspråksinlärare bearbetar engelska ordkombinationer (t.ex. 'fria kombinationer', 'kollokationer', och 'idiom'), och hur inlärarnas modersmål påverkar dessa processer.

För närvarande är jag del av ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet för perioden 2017-2020. Tillsammans med kollegor vid Lunds universitet (Dr Marie Källkvist, forskningsledare) och Karlstads universitet (Dr Pia Sundqvist and Dr Erica Sandlund) bedrivs detta projekt med det övergripande syftet att utveckla en vetenskaplig grund för engelskundervisning i flerspråkiga klassrum.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (6 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (61 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

 • Jag har undervisat/handlett vid: Lunds universitet, Malmö högskola, University of Nottingham och Militärhögskolan Halmstad.
 • Under 2014-2016 var jag en av organisatörerna av Språkinlärningsseminariet, en ämnesöverskridande seminarieserie där centrets språkinlärningsforskare träffas för att presentera och diskutera aktuell forskning.
 • Jag är medlem av redaktionsnämnden (Editorial Board) för tidskriften 'ITL - International Journal of Applied Linguistics' (utgiven av John Benjamins)
 • Jag ombeds kontinuerligt att granska artiklar insända till etablerade internationella vetenskapliga tidskrifter, och jag har över tid anlitats som granskare för följande tidskrifter (i alfabetisk ordning):

  'Applied Linguistics'; 'Applied Linguistics Review'; 'Applied Psycholinguistics'; 'Corpus Linguistics and Linguistic Theory'; 'International Review of Applied Linguistics in Language Teaching'; 'International Journal of Applied Linguistics'; 'International Journal of Corpus Linguistics'; 'ITL - International Journal of Applied Linguistics'; 'Journal of Psycholinguistic Research'; 'Language Assessment Quarterly'; 'Language Awareness'; 'Language Learning'; 'Language Teaching'; 'Language Teaching Research'; 'Language Testing'; 'Linguistic Approaches to Bilingualism'; 'Modern Language Journal'; 'Reading in a Foreign Language'; 'Second Language Research'; 'Studia Linguistica'; 'Studies in Second Language Acquisition'; 'System'; 'TESOL Quarterly'; 'The Mental Lexicon'.

 • Jag har även varit granskare av artiklar för the Encyclopedia of Applied Linguistics (utgiven av Wiley Blackwell), samt bokförslag för Routledge och Cambridge University Press.
 • Jag har fungerat som granskare av forskningsprojektansökningar för statliga forskningsfinansiärer i Belgien och Holland.
 • Jag har vid två tillfällen (2011 och 2012) varit sakkunnig vid tillsättning av lektorer i engelska med inriktning mot ordkunskap och språktestning vid Köpenhamns universitet.
 • Jag har varit opponent/medlem av betygskommitté på åtta doktorsavhandlingar (2012 (Suhad Sonbul), 2013 (Paweł Szudarski), båda vid University of Nottingham, Storbritannien; 2014 (Robert Lee Revier), vid Aarhus Universitet, Danmark; som suppleant 2015 (Ketty Holmström), vid Lunds universitet; 2016 (Mélodie Garnier), vid University of Nottingham, Storbritannien; 2019 (Richard LaBontee), vid Göteborgs universitet, och (Per Snoder) vid Stockholms universitet, Sverige); och 2020 (Joanne Yager) som suppleant vid Lunds universitet.
 • Jag har handlett (biträdande) en doktorand fram till disputation: Anika Lloyd-Smith, vid Konstanz universitet, mars 2020.
 • För närvarande är jag huvudhandledare för två doktorander (Lari-Valtteri Suhonen, och Elin Nylander, båda vid Lunds universitet).
Henrik Gyllstad

Docent, universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.gyllstadenglund.luse

Telefon 046–222 75 57

Rum SOL:H317c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20