lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Seniorprofessor, nordiska språk

Jag är född på Island, blev M.A. i isländsk och allmän lingvistik i Reykjavik 1983, fil.dr i nordiska språk vid LU 1989, lektor i Kiel 1985-88, lektor, docent och professor i Reykjavik 1994-2002, verksam vid LU från 2002; har varit gästprofessor i bl.a. Rom, Venedig, Wien och Dharmkot i Indien. Mitt centrala forskningsområde har varit allmän syntaxteori och isländsk och germansk syntax. Jag har länge varit intresserad av sambandet mellan morfologi och syntax och av sambandet mellan syntax och kontext och detta har gett mig anledning att speciellt studera grammatiska kategorier som person, numerus, genus, kasus, tempus och modus.

Min personliga hemsida: http://halldorsigurdsson.wordpress.com/

Google Scholar citations:
http://scholar.google.se/citations?user=wdygwUoAAAAJ&hl=sv&oi=ao

Se också länkarna i högerspalten nedan

Forskning

Om forskningen

Seniorprofessor, nordiska språk

Jag har varit aktiv forskare i isländsk och nordisk filologi och grammatik sedan 1981 och i allmän teoretisk och deskriptiv syntax och morfosyntax sedan 1983. Min isländska cand.mag (fil.lic./MA) avhandling (1983, utgiven 1994) handlade om fornisländsk ordföljd från filologisk, textlingvistisk och syntaxteoretiska synvinklar. Min svenska avhandling (1989, utgiven igen 1992) analyserade ordbildning, ordföljd och kasus i isländskan, i jämförelse med andra germanska språk, utifrån ett generativistiskt perspektiv. Fram till 1985 forskade jag mest om ljudlära, morfologi och språkhistoria, men sedan dess har allmänteoretisk och isländsk och germansk syntax varit mitt huvudforskningsområde. Kasus och kongruens har varit mycket centrala i min forskning, men de senaste åren har jag också fokuserat på person, tempus och modus och utvecklat en teori om relationen mellan form och innehåll i dessa och andra grammatiska kategorier, samt relationen mellan dessa kategorier och satsens kontext i ett ny-performativt perspektiv.

Under 2016-2018 får jag bidrag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet ””Jag vill vara dig”: Nominativ och oblik kasus i nutida svenska”. Inom projektets ramar kommer jag att studera kasusbruket i modern svenska, bl.a. i relation till min tidigare forskning runt kasus och andra nominella särdrag.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (21 st)
Rapporter (6 st)
Working papers (13 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Halldor Sigurdsson

Professor
Isländska
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post halldor.sigurdssonnordlund.luse

Telefon 046–222 78 47

Rum SOL:L315a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar