Person

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min avhandling från 1997 handlade om ordbildning i en syntaktisk modell. Efter disputationen arbetade jag i ett barnspråksprojekt, blev forskarassistent 2000, docent i nordiska språk 2001 och professor i svenska 2007. Jag har även arbetat med språkhistoria och grammatikdidaktik. Just nu arbetar jag med genus i svenska och andra språk samt gränssnittet mellan syntax och prosodi. Tillsammans med Carl-Erik Lundbladh arbetar jag på en bok om småländska.

Jag har varit biträdande prefekt på Institutionen för nordiska språk. På fakultets- och områdesnivå har jag bl.a. varit verksam i miljönämnd, lärarförslagsnämnd, grundutbildningsnämnd och forskarutbildningsnämnd. Under 2009-2010 arbetade jag för Skolverkets som expert i arbetet med Gy2011, och jag har varit vice ordförande i UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk 2012-2014. Jag har även suttit med i Expertgruppen Nordens språkråd, Nordiska ministerrådet.

På fritiden gräver jag gärna i lokalhistoria och i min trädgård på landet

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning är för närvarande huvudsakligen inriktad på gränssnittet mellan prosodi och syntax. Det klassiska synsättet i den generativa tradition som jag arbetar inom är att syntaxen skapar ledföljd, till exempel ordningen verb – objekt i svenska. Prosodin skulle följa av ledföljden, enligt detta synsätt. Det nya tankesätt som växer inom den internationella forskningen, och som är mycket spännande, kan sägas vara karaktäriserat av principen ”prosodin först” – ledföljden kan, åtminstone ibland, vara bestämd av prosodiska egenskaper i språket. I en stark tolkning av en sådan modell skulle all ledföljd vara bestämd av prosodi. Där är vi inte ännu, men det är intressant att se hur långt denna princip kan drivas. Det projekt som jag har arbetat med under en längre tid, tillsammans med Nomi Erteschik-Shir, Ben Gurion University, och Björn Köhnlein, Ohio State University, undersöker möjligheten att ett fenomen som livligt har diskuterats bland syntaktiker, pronomenhopp eller Object Shift, inte drivs av syntaxen utan just av prosodin. (Pronomenhopp/Object Shift är möjligheten att placera obetonade objektspronomen före negationer och andra satsadverbial, t.ex. Jag gillar honom inte.)

Ett annat projekt som jag arbetar med, tillsammans med Katarina Lundin, handlar om grammatikdidaktik. Grammatik anses vara så svårt av många studenter. Vi vill försöka ta reda på vilka moment eller tankegångar det är som gör att grammatik känns så svårt. Vi håller på att skriva en bok om detta, riktad till svensklärarstudenter, verksamma svensklärare och studenter som studerar svenska och svenska som andraspråk vid högskolor och universitet.

Till sist håller jag på några mindre projekt, till exempel undersöka den talspråkliga pluralformen -sar, som i bastusar och avokadosar. Även här vill jag ge en förklaring i prosodiska termer – gränssnittet mellan fonologi och morfologi.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (9 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (6 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Biträdande prefekt, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, 2004-2006

Miljönämnden, HT-fakulteterna, 2003

Grundutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, ledamot, 2004-2011

Kursplanenämnden,HT-fakulteterna, ordförande, 2006-2007

Lärarförslagsnämnden, HT-fakulteterna, ersättare, 2006-2009

Forskarutbildningsnämnden, HT-fakulteterna, 2012-2017. Vice ordförande 2015-2017

Seminarieledare (tillsammans med Lars-Olof Delsing) för SOLs grammatikseminarium 2000-

Skolverkets expert för ämnen svenska i arbetet med Gy2011
UKÄs utvärderingsgrupp för svenska/nordiska språk, vice ordförande, 2012-2014,
Norska forskningsrådets beredningsgrupp för humaniora, ledamot, ht 2010
Expertgruppen Nordens språkråd, under Nordiska ministerrådet, 2014-2016, ersättare resp. ledamot

HUMEVAL, Norges forskningsråds utvärdering av humaniora i Norge, ledamot i panel 2 (Norska och lingvistik), 2016-2017.

Ebbe Kocks stiftelse, styrelseledamot, 2015-

Stiftelsen Arkiv för nordisk filologi, ordförande 2018-

Professor

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gunlog.josefssonnordlund.luse

Telefon 046–222 94 26

Rum SOL:L314b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20