Person

Gisela Håkansson

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gisela.hakanssonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag har alltid varit nyfiken på vad som skiljer människan från djuren. Detta har fört mig in på frågan om hur vi lär oss det mänskliga språket, och på forskningsområden som förstaspråksinlärning, andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkstörningar.

Exempel på frågor är: Skiljer sig enspråkig från flerspråkig språkutveckling? Vad karakteriserar språket hos barn med språkstörning? När är grammatiken ”färdigutvecklad”? Vilka milstolpar är gemensamma för alla? Hur lär man sig nya språk efter fyra års ålder? Som vuxen? Vilken betydelse har interaktionen med föräldrar? Vilken roll spelar undervisningen? Inlärningsmiljön?

Det handlar alltså hela tiden om människans specifika förmåga att lära sig språk. Mitt mål är att få en ökad förståelse av alla olika typer av språkinlärning - och därmed av vår unika språkförmåga.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag medverkar för närvarande i tre EU-projekt där språkinlärning jämförs mellan olika språk/länder. I COST A33 (Cross-linguistically Robust Stages of Children’s Linguistic Performance http://cost.zas.gwz-berlin.de/cost/index.html) jämför vi hur barn med trettio olika språk tillägnar sig drag som tempus, aspekt, relativsatser. I COST IS0804 (Language Impairment in a Multilingual Society, http://www.bi-sli.org/) söker vi finna vad som karakteriserar flerspråkiga barn med språkstörning, i jämförelse med enspråkiga barn med språkstörning, och i ELIAS (Early Language and Intercultural Acquisition Studies. http://www.elias.bilikita.org/) är syftet att undersöka flerspråkighet och interkulturell kommunikation i förskolan. ELIAS är ett samarbete mellan universitet i Belgien, England, Sverige och Tyskland.

Böcker (15 st)

Redaktörskap (8 st)

Artiklar (36 st)

Bokkapitel (48 st)

Encyklopediartiklar (3 st)

Konferensbidrag (19 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (11 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (7 st)

Handledning vid Lunds universitet (4 st)

Övriga uppdrag och meriter

Gisela Håkansson

Professor emerita

  • Allmän språkvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post gisela.hakanssonling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20