Person

Carlos Henderson

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carlos.hendersonrom.luse

Telefon 046–222 87 99

Rum SOL:L501a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är anställd som universitetslektor i spanska sedan juli 2015. För närvarande ansvarar jag för "Spansk grammatik med övningar" (grundkurs), "Spansk grammatik med övningar" och "Spansk språkvetenskap" (fortsättningskurs) samt "Spansk språkvetenskap som vetenskaplig disciplin" (kandidatkurs). Jag handleder dessutom kandidat- och masteruppsatser med språkvetenskaplig inriktning. Jag sitter också i språkmasterkoordineringsgruppen och är FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Jag disputerade 2010 med avhandlingen El Pretérito Perfecto Compuesto del Español de Chile, Paraguay y Uruguay:aspectos semánticos y discursivos [Perfekt i spanskan från Chile, Paraguay och Uruguay: semantiska och diskursiva aspekter]. I avhandlingen görs en utförlig semantisk och diskursiv analys av talad spanska. Studiet kastar nytt ljus över värdena av perfekt i spanskan från de relevanta varieteterna samt styrker andra studier som pekar mot en nyanserad typologisk bild om grammatikalisering av perfektformern

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade i spanska med språkvetenskaplig inriktning vid Stockholms universitet 2010. Min avhandling, El Pretérito Perfecto Compuesto del español de Chile, Paraguay y Uruguay undersöker den semantiska och diskursiva innebörden av Perfekt i talad spanska från dessa tre länder och visar att Perfekt uttrycker i regel inte en explicit koppling mellan handlingen/händelsen och talögonblicket. Med liknande tankegång har jag sedan analyserat bruket av Perfekt i epistolär korrespondens i Uruguay från 1700- och 1800-talen. Numera undersöker jag även huruvida varieteterna av Mexiko och Spanien, vars Perfekt ofta sägs uttrycka relevans i nuet som en särskiljande egenskap, i stället följer det förra mönstret vad gäller förhållandet mellan handlingen/händelsen och talögonblicket.

Inom ett annat område av verbtempussemantiken och dess typologi har jag börjat intressera mig för huruvida spanska enhetligt kan sorteras under så kallade ”verbbaserade språk” (V-framed) eller om det i vissa fall visar ett mönster som hellre liknar de ”satellitbaserade språken” (S-framed) enligt Talmys (1985) kända klassifikation. En preliminär undersökning tyder på att spanska kan, om än i begränsad mån, bete sig som ett satellitbaserat språk, något som annars inte kännetecknar de romanska språken.

Jag är också ledamot i Masterprogram i språk och språkvetenskap och FFU-ansvarig för spansk språkvetenskap.

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Spanska

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i styrgruppen för Masterprogram i Språk och språkvetenskap

Carlos Henderson

Universitetslektor, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carlos.hendersonrom.luse

Telefon 046–222 87 99

Rum SOL:L501a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20