Person

Bo Wendt

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.wendtnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Född 1965 i Hässleholm blev jag vid Lunds universitet 1988 fil. kand. i nordiska språk, historia och litteraturvetenskap och sedermera 1997 fil. d:r i nordiska språk – på avhandlingen "Landslagsspråk och stadslagsspråk. Stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag". Också därefter har jag i huvudsak ägnat mig åt stil- eller språkhistoriskt inriktad forskning, i nu fullbordade undersökningar bland annat om svenska soldathandböcker och turistbroschyrer och om kalendariska tidsuttryck i de nordiska språken. I anslutning till denna språkbruksinriktade forskning har jag också utvecklat ett teoretiskt intresse för textbegrepp och textterminologi. 2010 utnämndes jag till docent i nordiska språk. Jag är sedan 1998 tillika verksam på deltid som ordboksredaktör vid SAOB:s redaktion i Lund, från 2015 som ordbokens huvudredaktör.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag arbetar för närvarande med en större undersökning som avser att utforska den icke satsformade meningens stilhistoria i äldre nordiskt skriftspråk. Närmare bestämt handlar det om den underkategori därav som SAG kallar huvudsatsekvivalenter. Stilistiskt är dessa senare allt annat än enhetliga, med alltifrån specifikt skriftspråkliga typer som icke satsformade rubriker eller skylttexter till specifikt talspråkliga typer som tyst (med dig). Bortsett från de speciella sammanhang som just rubriker och liknande innebär, förekommer det nog föreställningar om att huvudsatsekvivalenter i skrift väsentligen hör till senare tiders skriftspråk då normen fullständiga huvudsatser utmanas. Man skulle alltså med avseende på skriftspråkets äldsta historia kunna tänka sig att förekomsten överlag minskade i takt med en framväxande standardisering, men det finns rimligtvis också skäl att tro att åtminstone vissa typer haft sin funktionellt motiverade plats i ett aldrig så standardiserat skriftspråk i alla tider, om än kanhända olika typer i olika genrer (och under olika tidsskeden).

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (13 st)

Konferensbidrag (11 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Redaktionssekreterare för tidskriften Arkiv för nordisk filologi.
Huvudredaktör för Svenska Akademiens ordbok (SAOB).

Bo Wendt

Forskare

  • Svenska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bo.wendtnordlund.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20