Person

Bibi Jonsson

Professor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post bibi.jonssonlitt.luse

Telefon 046–222 84 72

Mobil 070–530 25 97

Rum SOL:H219b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i litteraturvetenskap och forskar, undervisar och handleder inom ämnet på grund-, påbyggnads-, master- samt doktorandnivå. Vidare svarar jag för litteraturundervisningen inom svenska på ämneslärarutbildningen. Därutöver har jag ägnat mig åt läroboksproduktion med antologier av litteraturanalytisk inriktning samt agerat som sakkunning i utformandet av läromedel.

Min forskning är genusvetenskaplig, inriktad på på feministiska teoribildningar. Mitt projekt om litteratur och nazism resulterade i monografin Bruna pennor 2012. För närvarande arbetar jag med en monografi om nationalistisk och nazistisk lyrik (2020). Ett annat intresseområde är barn- och ungdomslitteratur, bl a med en artikel om lesbiska flickor i ungdomsromaner (2012). Vidare ingår jag i ett nätverk som forskar om arbetarlitteratur. Mitt fokus är kvinnliga arbetarförfattare. Det initierade projektet Dom och didaktik fokuserar kvinnliga kritiker. Målet är en kritikhistoria som omfattar tiden 1800-2000.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskningsinriktning ligger inom det genusvetenskapliga fältet. Ett specialintresse intar de feministiska, genus- och queera teoribildningarna. Mitt projekt om kvinnor, litteratur och nazism resulterade i Bruna pennor (2012), som handlar om kvinnliga svenska nazistsympatiserande författarskap från trettiotalet. Jag utgår som ett axiom från att dessa texter av nazistiskt aktiva kvinnor utgör exempel på hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal. Projektnamnet motiveras dels av att jag studerar kvinnliga författares texter, dels av att dessa vänder sig till kvinnor, vilka också utgör mål för deras politiska arbete. Projektet kan betraktas som en vidareutveckling av mitt föregående om trettiotalets romandebuterande kvinnor, Blod och jord i trettiotalet. Kvinnorna och den antimoderna strömningen (2008). Det senare projektet ingår liksom det förra i FOLIO. Inom ramen för denna projektgrupp bidrar jag med en artikel i en engelskspråkig antologi om vardagsliv under mass dictatorship (Palgrave 2013). En utveckling av projektet består i en studie av nationalistisk och nazistisk lyrik som har arbetsnamnet Diktning i rörelse(n). Nationalism och nazism i parnassens marginal.

Ett annat projekt handlar om sexualitet i ungdomsromanen. Jag har bidragit till en antologi om barn- och ungdomslitteratur med en artikel om lesbiska flickor i ungdomsromaner. Angränsande är ett pågående projekt om sexualiteten i kvinnliga arbetarskildringar. Ett större projekt, tillsammans med två andra forskare, handlar om kvinnliga kritiker och syftar till att skriva en kvinnlig kritikerhistoria.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (31 st)

Encyklopediartiklar (6 st)