Person

Anna Flyman Mattsson

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.flyman_mattssonnordlund.luse

Telefon 046–222 87 01

Rum SOL:L308a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent och lektor i svenska som andraspråk och undervisar på olika kurser inom detta ämne. Mitt intresse inom området täcker in det mesta – språkanalys, andraspråksinlärning, språkpolitik, språksociologi, flerspråkighet och språkdidaktik – men min egen forskning är framför allt inriktad på flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Min forskning rör språkinlärning inom olika åldrar och från att under ett antal år undersökt förskolebarns flerspråkliga utveckling håller jag nu på att undersöka språkutveckling hos vuxna inlärare på Sfi, med fokus på grammatik. Grundidén bakom all min forskning är att alla har rätt till språk, både sitt modersmål och andra språk.

På SOL fungerar jag som huvudlärare för svenska som andraspråk.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I ett projekt om grammatisk utveckling hos vuxna andraspråksinlärare av svenska undersöker jag läromedel i Sfi utifrån processbarhetsteorin och utifrån olika komplexitetsmått, som till exempel bisatsanvändning, nominalfraser och fundamentvariation. I grunden ligger en problematisering av begreppet språklig progression. Flera språkinlärningsteorier betonar vikten av att inputen ligger steget före inläraren så att utveckling kan ske. Det är därför motiverat att undersöka om inputen, i det här fallet läromedlen, följer processbarhetsteorins grammatiska utvecklingsstadier samt om språket visar på progression i komplexitet. Projektet syftar till att förankra undervisningen i svenska för invandrare i den forskning som finns om andraspråksinlärning, och kan därmed bidra till den satsning som regeringen vill göra på en förbättrad Sfi-utbildning. I förlängningen är syftet att bidra till en ökad språkutveckling för inlärare med svenska som ett andraspråk.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Medlem i nätverket FLIS, som är ett nätverk bestående av SU, GU, Mah, LU samt Göteborg, Malmö och Stockholms stad, för spridning av kunskap om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling.
Representant i ledningsgruppen för det nationella magister/masterprogrammet i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.
Huvudlärare i svenska som andraspråk, SOL-centrum

Anna Flyman Mattsson

Universitetslektor

  • Svenska som andraspråk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.flyman_mattssonnordlund.luse

Telefon 046–222 87 01

Rum SOL:L308a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20