lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

Min nuvarande forskning handlar om en motsättning: grammatik kontra hermeneutik. En fenomenologisk analys har lett mig till att tala om två inställningar: den grammatiska respektive den hermeneutiska inställningen. Enligt den grammatiska inställningen har den språkliga enheten én mening och én struktur. Meningen är given för talaren av språket medan det ankommer på språkvetaren att klarlägga dess struktur. Enligt den hermeneutiska inställningen är den språkliga meningen holistiskt bestämd och måste därför alltid vara föremål för uttolkning: i praktiken har den språkliga enheten många meningar. Den nära på aprioriska visshet med vilken ett språkligt uttryck förbinds med ett språkligt innehåll löses upp. Mitt avhandlingsprojekt handlar om relationen och motsättningen mellan dessa inställningar. Ytterst handlar frågan om vad språk egentligen är.

Min förhoppning är att resultatet ska ha relevans för den språkvetenskapliga forskningen om såväl text som grammatik.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Andreas Widoff

Forskare
Svenska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post andreas.widoffnordlund.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20