Kursöversikt

Vilken kurs i svenska passar dig?

Svenska som främmande språk

Vi har kurser i Svenska som främmande språk på nybörjarnivå: Swedish as a foreign language, level 1–4, samt många kurser i svenska för våra utbytesstudenter vid Lunds universitet. Vi har också personalkurser. Kursen Svenska som främmande språk, nivå 5–8, 30 hp, är högskoleförberedande och leder till behörighet i svenska för högskolestudier.

Svenska för studerande med utländsk bakgrund

Universitetsstudier och yrkesliv ställer höga krav på kunskaper i svenska. När man inte har svenska som modersmål kan det vara svårt att nå upp till dessa krav, även om man har godkänt i svenska från gymnasiet eller Komvux. Kursen Svenska för studerande med utländsk bakgrund vänder sig till dig som behöver lära dig mer svenska för att kunna fortsätta att bedriva studier på akademisk nivå med gott resultat.

Kurserna ges oregelbundet. Aktuell kursgivning visas under utbildningsutbud i menyn till vänster.

<h10>Kurser</h10>

Svenska, språklig inriktning

Svenska, språklig inriktning, är främst avsedd för den som kommer att ha det talade eller skrivna ordet som sitt viktigaste arbetsredskap. Till denna kategori räknas t.ex. lärare, journalister och radio- och TV-anställda, reklamskribenter, förlagsredaktörer, tolkar, översättare och högre sekreterare. Även den som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel inkludera svenska i sin grundexamen, eftersom ämnet är inriktat på praktisk språkfärdighet och på språkets samhälleliga aspekter. Ämnet kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Vi har också ett kandidatprogram i svenska med inriktning på praktisk språkkonsultverksamhet: Språkkonsultprogrammet

<h10>Kurser</h10>

Svenska som andraspråk

Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. Grundkursen ges varje termin, på hel- och halvfart. Fortsättningskursen och kandidatkursen startar på höstterminen och ges på halvfart. Ämnet kan utgöra huvudområde i en examen.

<h10>Kurser</h10>

Fristående småkurser

Vi ger en del mindre kurser för intresserade, bl a en kurs i Runologi på vårterminen vartannat år, och en kurs i Praktisk fornsvenska för historiker. Det finns också fortsättningskurser i svenska på 7,5 hp som passar den som vill fördjupa sig.

Lärarutbildning

Vid Lunds ämneslärarutbildning kan du läsa ämnena Svenska och Svenska som andraspråk som ingångsämne eller andraämne. Kurserna som ingår i programmet kan inte läsas som fristående kurser (dvs Svenska 1, Svenska 2 osv och Svenska som andraspråk 1, 2 osv). 

Tillsammans med litteraturvetenskap ger vi en fortbildningskurs för ämneslärare i svenska: 

Svenska på avancerad nivå

Med en kandidatexamen kan man söka in till vårt masterprogram i Språk och språkvetenskap med inriktning på svenska/nordiska språk. Många av de kurser som ingår i masterprogrammet kan också läsas som fristående kurser.

Aktuella kurser

Aktuella program

Vägar till examen

Såväl program som fristående kurser kan leda till en examen.