Kurs

Kurskod: SVEA41
Engelsk titel: Swedish Linguistics: Level 1
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-37005
Behörighet: Grundläggande behörighet

Beskrivning

Kanske har det svenska samhället aldrig varit så skrivande och läsande som nu. Samtidigt är variationen i hur vi använder det svenska språket i olika situationer och genrer stor. För att göra det ännu mer komplicerat förändras språket hela tiden, och olika grupper har olika språkbruk och olika attityder till språket. Det här kan göra det svårt att navigera i vår språkliga och textcentrerade värld.

Vad innehåller kursen?

På vår grundkurs i svenska lär du dig att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till det svenska språket och du får öva dina praktiska färdigheter i både skrift, tal och analys. Kursen består av följande fyra delkurser:

I delkursen Skriva, övertyga, mottagaranpassa tränar du på att kommunicera på ett övertygande och effektivt sätt inom några vanliga texttyper i yrkesliv och högre studier. Du får under kursen lära dig om mottagaranpassning, skrivprocessen, språk- och textriktighet och textbearbetning. Stort fokus ligger på att konstruktivt kunna ge och ta emot textrespons och att reflektera över sin egen skrivprocess.

I delkursen Svensk grammatik lär du dig om språkets byggstenar på djupet. Du tränar dig i att analysera och beskriva svenska språket på olika nivåer: ord-, fras- och satsnivå, med avseende på form, funktion och betydelse. Delkursen ger en viktig grund för alla som vill arbeta med språket. Om vi vill förstå varför det ibland blir fel, eller hur man kan formulera något bättre, är den grammatiska verktygslådan oumbärlig.

I delkursen Textkunskap och textanalys lär du dig språkvetenskaplig textanalys. Du tränar dig i att beskriva texters och genrers stil och språkliga drag med hjälp av textanalytiska verktyg. Du får insikter i vad som gör texter läsbara och begripliga och du lär dig se hur texters utformning skapar en viss förståelse hos läsaren, och på så vis kan användas för att övertyga, manipulera eller på olika sätt styra läsarens tolkning av innehållet.

I delkursen Svenska språket i ett samhällsperspektiv får du en introduktion till det svenska språksamhället i vår egen tid. Vi använder språksociologiska angreppssätt för att beskriva grundläggande drag i den moderna svenskans regionala och sociala variation och utveckling. I kursen ges också en introduktion till språkpolitik och språkplanering, och du utvecklar din förståelse för sambandet mellan språk och samhälle och lär dig att inta ett språkvetenskapligt förhållningssätt till språknormer och attityder till språkbruk.

Kursen lägger grunden till fortsatta akademiska studier av svenska, eller grunden för studier eller yrkesliv där språket är ett viktigt arbetsredskap. Kursen ger dig ett vetenskapligt perspektiv på de kunskaper du redan har i svenska. Om du inte har svenska som modersmål, och i första hand läser för att utveckla ditt eget språk, finns särskilda kurser inom ämnet Svenska för studerande med utländsk bakgrund. Inom dessa arbetar vi mer praktiskt med syftet att du ska träna din egen språkförmåga.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Det kan vara som journalist, reklamskribent, förlagsredaktör, tolk eller översättare, men det kan också vara som lärare, jurist, kurator, psykolog och läkare. Alla behöver ha god förståelse för språk och språkbruk. Även du som siktar på ett jobb inom administration och myndigheter kan med fördel bygga ut din examen med svenska, eftersom ämnet ger såväl en förståelse för språkets betydelse som praktiska färdigheter.

Skolämnet svenska är på universitetsnivå uppdelat i svenska och litteraturvetenskap. Om du har tänkt ansöka till en kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i svenska är grundkursen i svenska i kombination med studier i litteraturvetenskap en möjlig väg dit.

Kursens placering i din studiegång

Studieämnet Svenska kan du läsa som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1–90 hp), och det kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp). Utbildning i svenska/nordiska språk finns även på avancerad nivå inom Masterprogrammet i Språk och språkvetenskap.

Ingående delar

  • Skriva, övertyga, mottagaranpassa , 7,5 hp
  • Svensk grammatik , 7,5 hp
  • Textkunskap och textanalys , 7,5 hp
  • Svenska språket ur ett samhällsperspektiv , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnar för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Svenska med språkvetenskaplig inriktning: Grundkurs är 57 500 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar 15 juli

Svenska

Mer om ämnet, forskning, personal mm.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-15