Vem och vad kan skapa motivation för ämnet franska i skolan? Elevers och lärares perspektiv

Publicerad den 9 mars 2020
Céline Rocher Hahlin
Céline Rocher Hahlin

Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig inriktning "La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l’élève et de l’enseignant de français langue étrangère en Suède". Fakultetens opponent var professor Jean-Marc Dewaele, Birkbeck, University of London.

Vi vet ganska lite om hur motivation för främmande språk skapas i klassrummet. Samtidigt brottas ämnet ”främmande språk” i den svenska skolan både med omfattande avhopp och på vissa håll ett vikande intresse. Huvudmålet med avhandlingen är därför att få en bättre förståelse för motivationsprocessen genom att undersöka både elevers och lärares perspektiv i den svenska skolkontexten, vilken hittills inte har utforskats i någon större utsträckning. Avhandlingen fokuserar på franska och innehåller två större studier. Den första studien prövade en hypotes som menar att elever som kan se sig själva som blivande användare av det språket de lär sig känner en starkare motivation för sina språkstudier. Två variabler undersöktes: elevernas självbild kopplad till franska och deras vilja till ansträngning. Den kvantitativa analysen gav inte ett entydig svar. De kvalitativa resultaten visar däremot att aktiviteterna ledde till en förändring hos många elever. Aktiviteternas autenticitet, en tydlig länk till fransktalande kulturer och en ökad medvetenhet om hur nära den fransktalande ungdomskulturen är den egna, var det som eleverna beskriver som mest stimulerande under interventionen.  Den andra studien handlar om lärarens betydelse för den motiverande processen.  Med hjälp av ett nytt koncept kallat "Teacher Motivator Self" undersöks hur fransklärare i Sverige uppfattar sin roll som motiverande kraft i klassrummet. I studien framkommer att lärarna ser sig som i hög grad motiverande och att den upplevelsen överlag ökar ju längre in i lärarkarriären de kommer. Om läraren själv hade haft motiverande lärare under sin egen skoltid, och om de uppfattade läraryrket som meningsfullt, påverkade det lärarens motiverande roll positivt. Många lärare svarade att lärarutbildningen inte hade förberett dem tillräckligt för att veta hur de kan motivera eleverna utifrån deras skiftande intresse.  Avhandlingen understryker att vad fransklärare integrerar under sina lektioner, och varför hen gör det, är avgörande för elevernas språkinlärning. Det är därför viktigt att lärarstudenter och verksamma lärare inte bara har kunskaper om motivationens betydelse för lärandet utan även om hur de kan motivera elever med olika visioner av vad de kan göra med sina språkkunskaper.
Céline Rocher Hahlin i universitetets forskningsportal: <link https: lup.lub.lu.se search person rom-cnr external-link-new-window internal link in current>lup.lub.lu.se/search/person/rom-cnr