Anders Palm uppmärksammas i Läkartidningen

Publicerad den 31 maj 2010

"Naknare än nakna" - ny artikel inom medical humanities 2010-05-27

"Plastmodeller, otaliga latinska namn, obduktioner, föreläsningar, läroböcker med illustrativa bilder av människokroppen. Detta är anatomiundervisning för oss läkarstudenter." Så börjar artikeln författad av läkarstuderande Theresa Maska. Artikeln handlar dock inte om läkarstuderandes anatomiundervisning utan om "anatomiundervisning för allmänheten" exemplifierat i den omtalade utställningen "Bodyworlds". Artikeln är den fjärde i Läkartidningens artikelserie medical humanities som har sitt ursprung i examensarbeten som görs av läkarstuderande på kursen i Kroppen i humanioraperpsektiv på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Kursen som integreras i läkarprogrammet som en breddnings- och fördjupningskurs syftar till att de studerande skaffar sig insikter och kunskaper inom problemområdet Medical Humanities; "humanistiskt baserade betraktelsesätt med existentiell och etisk relevans för medicinvetenskapliga professioner och forskningsfält. Med berikande erfarenheter från de estetiska vetenskaperna (konst-, litteratur-, film-) ska den studerande efter genomgången kurs ges möjlighet att bättre förstå sin yrkesroll med ökad självkännedom och i ett humanmedicinskt helhetsperspektiv." Initiativtagare och ledare av kursen är Anders Palm, professor i litteraturvetenskap. Den artikelserie som publiceras i Läkartidningen är baserad på arbeten som examinerades under våren 2009. Under vårterminen 2010 ges kursen för tredje gången och det är snart dags för en ny examination. Liksom tidigare år är examensdagarna upplagda som en konferens i Medical Humanities med föreläsningar av varje kursdeltagare.