lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tolkning i offentlig sektor I

Samarbete med Stockholms universitet

Kursen Tolkning i offentlig sektor ges av Stockholm universitet, men träffarna äger rum i Lund. Under hösten 2019 ges kursen med tolkning från två olika språk: arabiska och somaliska. 

Om utbildningen

Den här kursen ges i Lund höstterminen 2019 och vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan antingen ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen.

Kursen ges på heltid under en termin. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk, både träffarna online och träffarna på universitetet.

Kursen består av fyra delkurser: Yrkesetik och professionskunskap, 7,5 hp, Grundläggande terminologi, 3,5 hp, Terminologi i praktiken, 4 hp, samt Tolkningsteknik och övningar I och II, 15 hp. Under delkurserna varvas praktiska övningar med teori. Du får grundläggande teoretisk och praktisk kunskap om tolkning och får arbeta med olika tolkningstekniker.

Under de olika delkurserna diskuterar vi etiska frågor som aktualiseras vid tolkning, de regelverk som gäller för tolkar samt hur man arbetar praktiskt med terminologi. Under tolkningsövningarna arbetar du med tolkens egen presentation på båda tolkspråken och med de grundläggande tolkningsteknikerna, kort konsekutivtolkning utan anteckningar och simultan viskningstolkning. Du övar både dialogtolkning på plats och distanstolkning. Du arbetar med tolkning inom områdena socialtjänst, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård samt med tolkning vid asylärenden.

Merparten av lärarna som undervisar på kursen är själva yrkesverksamma tolkar. Samtliga undervisande lärare på de teoretiska delkurserna är disputerade och samtliga undervisande lärare på de praktiska delkurserna är auktoriserade tolkar.

Examinationerna består av hemskrivning, en ordlista, kommentarer till egna inspelade tolkningar och ett muntligt tolkprov.

Kursen står under statlig tillsyn, och efter ansökan till Kammarkollegiet kan du som gått kursen stå med i registret över högskoleutbildade tolkar.

Tolkning i offentlig sektor

Kursplaner

Kursplaner finns på Stockholms universitets hemsida:

Kursbeskrivningar

Schema