Fusk och plagiat

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning får information kring vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

  • Om du citerar från böcker, andra studenters texter, internettexter o dyl. MÅSTE du alltid tydligt ange källan. Det är ALDRIG tillåtet att kopiera andras texter rakt av och presentera dem som sina egna.
  • Vid skriftliga tentamina, hemuppgifter och liknande, följ alltid de anvisningar som ges beträffande ev. hjälpmedel (oftast inga alls) och övrig information du får av skrivvakter och lärare.

Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas". Detta innebär att universitetet har rätt att avstänga en student från studierna under kortare eller längre tid, samt meddela CSN. Läs mer om sk disciplinförseelser på LU:S sidor: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/rattigheter-och-skyldigheter/fusk-storningar-och-trakasserier

Skriva & referera

Råd, tips och användbara länkar och resurser från HT-biblioteken