Kandidatprogram i litteraturvetenskap

3 ÅR • 180 HP • HELTID • CAMPUS

Vad är litteratur och vilken relevans har litteraturen för oss i vårt samhälle? Inom litteraturvetenskapliga studier diskuteras just detta. Genom att studera och analysera romaner, noveller, dikter, dramer kan man komma åt existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och hur de stora samhällsförändringarna har skildrats genom tiderna.

På den här sidan:

Header 2

Översikt

Existentiella frågor, frågor om socialt engagemang och samhällsförändringar

Kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger en bred och fördjupad litteraturvetenskaplig utbildning. I programmet förenas ämneskunskaper med yrkesinriktade färdigheter och kompetenser såsom textbearbetning, skrivande i olika genrer och litteraturförmedling av olika slag. Förutom de teoretiska kurserna får du läsa praktiska kurser och göra projektarbeten och studiebesök. Det finns också möjlighet att söka praktik inom programmet. I kursöverskridande seminarier får du möjlighet att knyta kontakter med en framtida arbetsmarknad.

De teoretiska kurserna ger dig en gedigen utbildning i litteraturens centrala texter och genrer, i litteraturens historia, texttolkning och litteraturteori, och i frågor om litteraturens funktioner i samhället. Dessutom studerar du historiskt betydelsefulla föreställningar om litteratur samt litteraturvetenskaplig teori och metod.

Programmet omfattar 180 hp vilket innebär 3 års heltidsstudier. Minst 135 hp av dessa består av litteraturvetenskap. För att ge möjligheten att profilera utbildningen är 45 hp fritt valda kurser som kan bestå av en praktiktermin, utlandsstudier eller kurser inom andra ämnen än litteraturvetenskap. Programmet avslutas med ett examensarbete som erbjuder möjligheter till ytterligare profilering vad gäller arbetets innehåll och metodik.

Ladda ner programmets utbildningsplan (PDF)

Programmets innehåll

Första året – Litteraturvetenskapens grunder

Under första och andra terminen lär du dig litteraturanalysens grunder, den litterära textens relevans och position i olika kulturella och samhälleliga kontexter samt får kunskap om litteraturens historia från antiken fram till idag. Andra terminen avslutas med en självständig skriftlig fördjupningsuppgift. Första året läser man tillsammans med de som läser vår fristående grund- och fortsättningskurs men under terminerna arrangeras också en programspecifik seminarieserie med ett antal gästföreläsningar och studiebesök.

Andra året – Litterära praktiker

Under tredje terminen får du pröva på att använda de historiska och teoretiska kunskaperna du förvärvat under första året i olika yrkesroller. Du får då testa på och träna upp specifika färdigheter i facklitterärt skrivande, redaktionell och publicistisk verksamhet, öva på din förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga kunskaper till allmänheten och till specifika mottagargrupper, samt lära dig om den litterära översättningens språkliga, kulturella och ekonomiska villkor. Samtliga delkurser på tredje terminen innefattar också teoretiska och historiska perspektiv på de verksamheter som behandlas.

Under fjärde terminen läser du valfria kurser samtidigt som du också arbetar med ett självständigt projektarbete. Projektarbetet har en praktisk inriktning och förankras i de litterära praktiker du studerat under tredje terminen, men på en fördjupad nivå och med vidgade möjligheter till samverkan med aktörer utanför akademin. Parallellt med projektarbetet, som löper på över hela terminen, läser du också antingen två valfria kurser om 7,5 hp eller en om 15 hp. Det kan exempelvis vara andra litteraturvetenskapliga kurser än de som ingår i programmet, eller kurser i andra ämnen som ges vid  Lunds universitet eller vid andra lärosäten än Lund. De valfria kurserna väljs i samråd med programmets koordinator.

Tredje året – Profilering och fördjupning

Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom att ägna en termin åt utlandsstudier, praktik eller studier i fritt valda ämnen.

Under sjätte och sista terminen avslutar du programmet med att skriva ett självständigt arbete, en kandidatuppsats. Ämnet för uppsatsen väljer du själv men du kommer att få en handledare som kommer vägleda dig i din skrivprocess. Som förberedelse för uppsatsarbetet inleds terminen med en teori och metod-kurs samt en tematisk fördjupningskurs.

Målet med sista terminen är att du skall få träna vetenskapligt tänkande och skrivande samtidigt som du får specialisera dig inom ett särskilt ämne som intresserar dig. Kandidatuppsatsen är inte bara en nödvändighet för att kunna ta ut din kandidatexamen, den är också en möjlighet att få testa på hur det är att arbeta med forskning inom litteraturvetenskap och eventuellt ett första steg på din resa mot avancerade studier (masterexamen) och kanske till och med en framtida forskarutbildning.
 

Foto inuti Stockholms stadsbibliotek.

Efter utbildningen

Efterfrågad kompetens

En utbildning i litteraturvetenskap är en avgörande tillgång inom många områden och särskilt inom den sektor där man yrkesmässigt ägnar sig åt litteratur och kultur. Litteraturvetenskaplig kompetens efterfrågas exempelvis på förlag och bibliotek, i bokhandel och på kulturtidskrifter, i grund- och gymnasieskola, vid universitet och högskolor, på kulturinstitutioner och kulturförvaltningar, på kulturredaktioner på dagstidningar, radio och TV, och på olika slag av företag där man behöver och värdesätter humanistisk erfarenhet och kompetens. Folk som har studerat hos oss är nu verksamma på alla dessa områden.

Praktiska kunskaper

En värdefull färdighet som man får med sig från utbildningen är förmågan att analysera, granska och tolka texter i deras sociala och mänskliga sammanhang – en praktisk kunskap som man får stor nytta av i sitt kommande yrkesliv, vilket det än blir. En utbildning i litteraturvetenskap i Lund innebär att du får lära dig att muntligt och skriftligt argumentera för din sak, att kunna skriva olika slag av vetenskapliga texter och att förmedla dina kunskaper.

Läsa vidare

Det finns också goda möjligheter att läsa vidare på avancerad nivå, både inom det litteraturvetenskapliga fältet och inom andra ämnen.

Här är några program som ges vid Lunds universitet som kandidatprogrammet i litteraturvetenskap ger behörighet till:

Kontaktpersoner

Foto på Julie

Programkoordinator

För specifika frågor om programmets innehåll och litteraturvetenskap som ämne.

julie.kolbecklitt.luse

 
Foto på Robert

Studievägledare

För generella frågor om programmet, behörighet och antagning.

robert.ekdahlsol.luse

 

Vill du veta mer?

Mer detaljerad information om programmets struktur och kurserna som ingår hittar du här.

Litteraturvetenskap

Mer om ämnet, personal och forskning hittar du här.

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-03-20