lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskningsprofil

Med utgångspunkt i en kritisk reception av den s.k. kultursemiotiken, som skapades av Tartuskolan på 70-talet, egentligen mest för att systematiskt tolka rysk historia, och som sedan utvecklats av framför allt tyska och amerikanska semiotiker, undersökes skillnader mellan för-moderna och moderna kommunikationsformer i vidaste mening och deras förändringar i nutiden. Av central intresse blir då kommunikationsformernas spatiala uttryck i t.ex. stadens utformning. Centralt i denna forskning är också påverkan från nya medier som datorer och television liksom den ökande dominansen av i och för sig gamla medier som bilder.

Andra aspekter vi har intresserad oss för är konsten som en specific, föränderlig domän av den del av kulturen där bilder produceras - och det svenska samhället i problematisk kontakt med andra kulturer, utanför dess rumsliga utbredningsområde men framför allt innanför detta, dvs. i förhållande till invandrarkulturerna.

Detta arbete har utvecklats ur en tidigare forskninguppgift som mera tog sikte på rent formella skillnader och likheter mellan två teckensystem, bilder och verbalt språk, och som på sistone har utvidgats inte bara mot den visuella retoriken utan också mot studiet av bilders och språks olika sätt att förmedla en berättelse. Centralt i detta arbete har varit dels kritiken av ikonicitetskritiken (t.ex. hos Eco och Goodman), och dels utvecklingen av en semiotisk tolkningsmodell för bilden som vilar på en reviderad visuell retorik, som själv är grundad i indexikaliska begrepp.

Detta arbete startade som ett försök att studera lingvistiken i en intergerad semiotisk ram, bortom “the pragmatic waste-basket”, vilket kom att omfatta en gesternas semiotik. Dessa problem har på nytt har blivit relevanta för mig på sistone.

En ännu nyare utvecklingslinje, inom ramen för projektet "Språk, gester och bilder i ett semiotiskt utvecklingsperspektiv", angår utvecklingens semiotik. Den har vi följt upp inom EU-projektet SEDSU, liksom, sedan 2009, inom Centrum för kognitiv semiotik.

Den semiotiska forskningen i Lund är based på fenomenologisk analys men använder sig också av empiriska experiment och studier.

 

Cette page en français

Esta página en español