Tentamina, betyg och examina

  • Den som tenterar - skall var på plats i god tid. Dörren stängs vid tentamens början. Den som kommer för sent får vänta tills provet är utdelat.
  • Endast skrivmateriel och de hjälpmedel som anvisas på skrivningen får tas med. Universitetet tillhandahåller skrivpapper.
  • Väskor mm. placeras enligt skrivvaktens anvisningar. Mobiltelefon lämnas till skrivvakt för förvaring under skrivningen.
  • Den som tenterar får inte lämna skrivsalen under skrivningens första 30 minuter och därefter med skrivningsvaktens tillstånd - efter att ha antecknat sig på pauslista.
  • Den studerande skall fylla i kurs, program, namn och personnummer på skrivningsomslaget. Skrivningsvakten kontrollerar legitimation. Den studerande som ev. saknar något av detta antecknas av skrivvakten och skall snarast visa upp kvitto samt id-handling på expeditionen.
Övrigt
Endast de hjälpmedel som finns angivna på skrivningen får användas. Stickprovskontroll görs under skrivningen. Vid inlämnande skall alla papper vara försedda med namn. Vid s.k. blank skrivning måste tentamensomslag eller försättsblad lämnas in. I skrivsalen skall råda ordning och tystnad. Skrivvakt har rätt att avvisa skrivande som uppträder störande. Vid misstanke om fusk görs rapport till vaktansvarig. Denna skall överlämna ärendet till institutionen som avgör om ärendet skall hänskjutas till disciplinnämnd. OBS! Det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentamen minst 1 vecka i förväg (se nedan). Upptryckning av skrivningar görs beroende på antalet anmälningar.
Anmälan till omtentamen
Alla som vill anmäla sig till omtentamen måste vara registrerade! Anmälan till omtentamen kan inte ske per telefon! Skriftlig omtentamen: Anmälan görs senast en vecka innan i LADOK eller till anna.grahnsol.luse Muntlig omtentamen: Anmälan görs direkt till läraren som tenterar enligt dennes anvisningar. När det gäller omtentamen på delkurser som ej getts under terminen måste du anmäla att du vill göra omtentamen. Det gäller till exempel delkurser från äldre kursplaner.
Viktigt!
Alla studerande som vill anmäla sig och gå upp i tentamen måste vara registrerade.

Omprov och extraprov

Inga extra prov för enskilda studerande anordnas utöver de ordinarie proven och omproven. Möjlighet att göra omprov finns alltid i slutet av augusti respektive i januari. Ytterligare omprovsmöjligheter finns ibland under terminen, antingen i form av särskilda omprov eller också i form av de ordinarie proven. För prov som ges före den 1 april ordnas omprov under terminen. Av resursskäl finns inga möjligheter att ge ännu fler omprov.
Viktigt!
Alla bör några dagar före prov kontrollera på ämnets hemsida om vi varit tvungna att ändra tid och/eller lokal. Studerande, som deltar i ordinarie prov eller omprov för att avsluta kurser som de tidigare följt, måste i god tid kontrollera i gällande kursplan och anvisningar om någon ändring gjorts beträffande kurslitteratur eller kunskapsprov.

Rättning och tentamina

Enligt det kontrakt som skrivits mellan studentkårerna och Lunds universitet skall ingen student behöva vänta längre än 15 arbetsdagar på att få veta resultatet på prov. Detta gäller självfallet också på Språk- och litteraturcentrum. Dock måste man lägga till den brasklappen att det i somliga fall faktiskt tar två hela veckor, - eller till och med någon dag till. Vissa lärare har en mycket tung examinationsbörda i slutet av terminerna, med flera hundra prov att rätta på kort tid.

Betygsättning och betygsgränser

På delkurser ges något av betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. På hel kurs ges något av betygen Godkänd eller Väl Godkänd.  Slutbetyg på hel kurs För att få VG som slutbetyg på en 30-poängskurs krävs ett antal VG-poäng. Hur många framgår av kursplanen för varje kurs.  GEMA-kurserna har siffersystem, se kursplan. För översättarutbildningen gäller också en särskild betygsättning, se översättarutbildningens sida. Inlämningsuppgifter, presentationer och deadlines För studenter som inte respekterar deadlines för obligatoriska moment, såsom, t ex inlämningsuppgifter eller muntliga presentationer, så förbehåller sig läraren rätten att bestämma tidpunkt och form för kompenserande uppgift/er. Studenter som missat deadlines för sådana moment är skyldiga att själva ta reda på dylika tidpunkter och former. Studietakt och studierytm Det förekommer att studenter efterfrågar särskilda studieformer eller anpassad studierytm för att passa med individuella förutsättningar. Det är inte möjligt för våra lärare att anpassa studierytm och studieformer efter enskilda studenters behov eftersom det extraarbete det skulle innebära inte ryms inom den avtalade arbetstiden. Campuskurser kan således inte läsas på distans och vice versa, helfart inte på halvfart, etc, utan ifall rytmen inte passar studentens enskilda behov rekommenderas studieavbrott eller annan kurs med den önskade studietakten. Ekvivalering av utländska betyg För närvarande görs detta i begränsad omfattning, t.ex. i samband med Erasmusstudier från fall till fall. Franska, spanska och italienska har genom Socrates gått med i ECTS och kommer så småningom att använda detta system vid ekvivalering. Man bör lägga märke till att den kontrastiva kompetensen (t.ex. i form av översättning) måste redovisas vid prov i Sverige. Examensarbetena om 15 poäng på 61-90- och på avancerad nivå (magister/master) ska läggas fram, försvaras och betygsättas i Lund. Det kan nämnas att det finns vissa universitet och högskolor som har något generösare regler för ekvivalering. Utgångspunkten för ekvivalering i Lund är dock att den som bedrivit studier i utlandet ska ha samma typ av kompetens som en student som bedrivit sina studier i Sverige, dvs att alla studenter ska ha uppfyllt de mål som finns angivna i våra kursplaner och kursbeskrivningar för att kunna få ut ett utbildningsbevis eller en examen.

Rättning och betyg på obligatoriska inlämningsuppgifter

För att kunna bli godkänd i en sluttentamen på en delkurs måste man i vissa fall först ha godkänts på deltentamina, som t.ex. kan bestå av en eller flera obligatoriska inlämningsuppgifter. På dessa inlämningsuppgifter ges normalt bara betygen Godkänd eller Underkänd. Om inget annat anges i kursbeskrivningar eller i lärarens anvisningar ska uppgifterna, för att kunnas bedömas i tid, vara inlämnade senast tre veckor före tentamen. Om en uppgift lämnats in "i sista minuten", men blivit underkänd, medför detta att den studerande måste gå upp i ordinarie omprov efter att först ha skrivit om sin inlämningsuppgift och fått den godkänd. Obligatoriska inlämningsuppgifter som helt ersätter tentamen (s k "hemtenta") ska lämnas in senast datum och klockslag som anges av läraren. De som lämnas in för sent rättas först inför nästa omprovstillfälle.

Meddelande av tentamensresultat

Meddelande av provresultat sker genom anslag på anslagstavlorna och via StiL-adressen i Ladok. De sex första siffrorna i personnumren anslås, men inte namnen. De rättade proven hämtas i SOL-receptionen. De studerande som vill ha sina prov hemskickade måste lämna in ett frankerat kuvert med namn och adress. Detta kan göras vid provtillfället. Lägg märke till att det oftast inte räcker med vanligt brevporto. OBS! Det är inte tillåtet att skicka någon annan att hämta ens prov, såvida inte fullmakt och giltig legitimation kan uppvisas.

Sen ankomst till tentamen

Skrivningsvakten har rätt att vägra den studerande som kommer för sent till tentamen tillträde till skrivningslokalen. Detta sker automatiskt om någon av de skrivande redan lämnat skrivningssalen.

Att tentera på annan ort i utlandet eller i Sverige

Inga tentamina ordnas på annan ort än Lund. Från denna regel ges inga dispenser. Orsaken är dels bristande resurser, dels att institutionen inte har några möjligheter att kontrollera att skrivningsförfarandet faktiskt äger rum på ett för rättssäkerheten försvarligt sätt.
Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2022-05-29